น้ําบาดาล โทร/ไลน์ : 0854604679

ความหมายของบ่อน้ำบาดาล (Ground water well)

ในทางวิชาการ หมายถึง รูหรือปล่องที่ขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำบาดาล เพื่อต้องการที่จะเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ฉะนั้น ในทางวิชาการจึงไม่กำหนดความลึกของบ่อไว้ จึงจะเรียกบ่อน้ำธรรมดา หรือเรียกบ่อบาดาลการขุดเจาะน้ำบาดาล

การเลือกที่เจาะ
ที่ถูกหลักต้องเลือกในท้องที่ที่ไม่เคยเจาะน้ำบาดาลมาก่อน หรือในท้องที่ที่ชั้นน้ำเป็นหินแข็ง จะต้องใช้ความรู้ทางธรณีวิทยา และอุทกธรณีวิทยาน้ำบาดาลในบริเวณที่จะเจาะ การเจาะบ่อขนาดใหญ่ที่ต้องการน้ำมากๆในบางแห่งยังต้องมีเจาะบ่อทดสอบ(Test hole) ดูก่อน 2-3 บ่อ การเจาะบ่อทดสอบเพื่อที่จะหาความลึกของแหล่งน้ำบาดาล จุดที่ชั้นน้ำบาดาลหนาที่สุด จุดที่น้ำบาดาลมากที่สุด คุณภาพน้ำที่ดีที่สุด ผลจากการทดสอบและรายละเอียดการตรวจสอบอื่นๆ เช่น การตรวจสอบชั้นหิน การตรวจชั้นน้ำด้วยเครื่องมือไฟฟ้า และการทดสอบปริมาณน้ำ เมื่อมาประเมินให้ถูกหลักก็จะกำหนดจุดเจาะให้ได้ผลดีที่สุดได้ แนวทางการเลือกจุดเจาะทั่วไป ควรที่จะเลือกใช้ลักษณะภูมิประเทศของที่นั้นๆมาร่วมพิจารณาด้วย การเจาะบ่อทดสอบจะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก แต่ถ้าหากต้องการเลือกจุดเจาะที่ดีที่สุดจะต้องทำการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ก่อน ซึ่งวิธีนี้จะใช้ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าและระยะเวลาการทำงานน้อย

ชนิดของเครื่องเจาะ
-รถขุดเจาะน้ำบาดาล
-ภาพแสดงการขุดเจาะน้ำบาดาล

1 การเจาะแบบหัวตอก (Drived point) ใช้ตอกได้เฉพาะในกรวดทรายหรือดินเท่านั้น ปริมาณน้ำที่เจาะได้พอเหมาะที่จะใช้เฉพาะในครัวเรือน การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำบาดาล อาจจะกระทบกระเทือนต่อปริมาณน้ำที่สูบได้ เพราะ บางครั้งระดับน้ำอาจจะลดต่ำกว่าระดับตัวหัวตอก
2 เครื่องเจาะแบบใช้น้ำพ่น (Jet Drilling Rig) เหมาะกับพื้นที่ที่เป็นกรวดทราย หรือแหล่งหินร่วนเท่านั้น หลักการของการเจาะแบบนี้คือการฉีดน้ำตามแนวดิ่งลงไปในดิน แรงดันของน้ำจะดันเอาดินส่วนที่ถูกฉีดให้แตก ไหลปนกับน้ำขึ้นสู่ผิวดิน น้ำที่ว่านี้เป็นน้ำที่ผสม Bentonite เรียกว่าน้ำโคลน ซึ่งจะช่วยนำเอา เศษตะกอนขึ้นมาและเป็นตัวฉาบผนังบ่อเพื่อป้องกันการพังของผนังบ่อ
3 เครื่องเจาะแบบกระแทก (Percussion rig หรือ Cable tool) สามารถเจาะได้ในหินทุกชนิดไม่ว่าแข็งหรืออ่อน แต่มีโอกาสที่บ่อจะเกิดการพังง่าย จึงควรใส่ท่อกันพัง
4 เครื่องเจาะแบบหมุนตรง (Direct Rotary Rig) หลักการคล้ายกับการเจาะแบบใช้พ่น แต่ใช้เครื่องจักรกลแรงคนและมีขนาดใหญ่มากกว่า
5 เครื่องเจาะหมุนแบบดูดกลับ (Reverse Rotary Rig) ดัดแปลงมาจากวิธีการของเครื่องเจาะหมุนตรง แต่ในวิธีนี้เราจะปล่อยน้ำไหลลงไปเองทางช่องว่างระหว่างผนังบ่อกับก้านเจาะ แล้วดูดน้ำโคลนพร้อมทั้งเศษหินเล็กๆ ไหลกลับลงไปในบ่อเก็บน้ำ เหมาะที่จะเจาะในชั้นหินร่วนหรือชั้นดินอ่อน สามารถเจาะได้บ่อขนาดใหญ่
6 เครื่องเจาะผสมแบบใช้น้ำและลม (Direct Rotary and Down the Hole Hammer) เป็นเครื่องเจาะที่สามารถสับเปลี่ยนวิธีการเจาะได้ตามความเหมาะสม ซึ่งการเจาะแบบใช้ลมเหมาะในการเจาะชั้นดินหรือชั้นหินแข็ง และการเจาะแบบใช้น้ำโคลนเหมาะในการเจาะชั้นดินหรือชั้นหินที่อ่อน และสามารถได้ทันทีเมื่อเจาะถึงชั้นที่ให้น้ำ

การพัฒนาบ่อ (Well Development)
เป็นงานขั้นสุดท้ายในกรทำบ่อก่อนที่จะสูบน้ำจากบ่อออกไปใช้ การพัฒนาบ่อมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้บ่อมีน้ำเพิ่มมากขึ้น ป้องกันไม่ให้ทรายเข้าบ่อ และทำให้อายุการใช้งานของบ่อมากขึ้น วิธีการพัฒนาบ่อมีดังนี้
-วิธีการตักน้ำ (Bailing) คือการใช้กระบอกตักน้ำหย่อนบงไปตักน้ำถึงก้นบ่อขึ้นมาทิ้ง จะทำให้น้ำกระเพื่อมผ่านรูท่อกรองออกจากบ่อและเข้าบ่ออย่างแรง ทรายเม็ดละเอียดมากๆจะแขวนลอยอยู่ในน้ำ ส่วนเม็ดใหญ่จะตกตะกอนที่ก้นบ่อ ตักขึ้นทิ้งได้ต่อไป
-วิธีการสูบน้ำ (Pumping) คือการสูบน้ำด้วยเครื่องสูบ โดยต้องใส่ท่อดูดของเครื่องสูบลงไปประมาณกึ่งกลางของท่อเซาะร่อง และเริ่มสูบน้ำประมาณน้อยๆก่อนจนกว่าน้ำจะใส จึงเพิ่มความเร็วของเครื่องสูบ จนสูบน้ำได้ปริมาณสูงสุดเท่าที่เครื่องสูบจะสูบได้แล้วจึงหยุด ให้ระดับน้ำคืนตัวขึ้นมาอยู่ระดับเดิมแล้วจึงเริ่มสูบใหม่ การทำเช่นนี้จะทำให้เกิดการกวนน้ำในชั้นน้ำ ตะกอนละเอียดจะถูกดูดเข้ามาในบ่อและนำไปทิ้ง
-วิธีการกวนน้ำ (Surging) โดยใช้ swab ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับลูกสูบใส่ลงไปในบ่อเหนือระดับท่อกรองแล้วดึงขึ้นลงเร็วๆ จะทำให้ทรายละเอียดไหลเข้าและออกจากบ่อ จากนั้นจึงตักน้ำปนทรายออกด้วยกระบอกตัก ทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีทรายเข้าบ่ออีก
-วิธีการเป่าล้างด้วยลม โดยต่อท่อลม (Air Line) ลงไปในท่อสูบน้ำ (Drop Pipe) จนถึงปลายสุดของท่อกรอง แล้วจึงปล่อยลมซึ่งมีความดันสูงตั้งแต่ 100-125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ลงไปในบ่อทางท่อลม จะทำให้ตะกอและทรายเม็ดเล็กรอบๆบ่อหลุดเข้ามาในบ่อแล้วจึงถูกดันขั้นข้างบนทางท่อจ่ายน้ำตลอดเวลาที่ลมยังมีแรงดันสูง
การสูบทดสอบปริมาณน้ำ

การสูบทดสอบน้ำบาดาล
วัตถุประสงค์ของการสูบทดสอบ คือ การประเมินคุณสมบัติทางชลศาสตร์ของชั้นน้ำบาดาล และประเมินอัตราการสูบน้ำ การเลือกขนาด และชนิดของเครื่องสูบน้ำ การประเมินคุณสมบัติทางชลศาสตร์ ได้แก่ คุณสมบัติการจ่ายน้ำ (Transmissivity), คุณสมบัติในการยอมให้น้ำไหลผ่าน (Hydraulic conductivity) และคุณสมบัติในการกักเก็บ (Storage coefficient)

บริการรถเจาะน้ำบาดาล++++
–บริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ช่างบปรึกษางานระบบประปา อบต หมู่บ้าน โรงงานทำน้ำดื่ม โครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษา
–.ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัด

บริการเจาะน้ําบาดาล
-ช่างเจาะบาดาล
-รถเจาะบ่อบาดาล
-เจาะบ่อบาดาล
-เจาะน้ําบาดาล
-รับเหมาขุดบ่อบาดาล

รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณฝั้น
เจาะน้ำบาดาล โทร/ไลน์ : 0854604679 เจาะบาดาลเพื่อเกษตร น้ำต้นทุนต่ำ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ
น้ําบาดาล , เจาะบาดาล , บ่อบาดาล , เจาะน้ำบาดาล
บริการเจาะน้ำบาดาล สำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก บ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง

บริการรับเจาะบาดาลในพื้นที่
– บริการขุดเจาะบาดาลทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– รับปรึกษางานน้ำบาดาลทำระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท
– การช่างขุดเจาะบาดาลสำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– เจาะบาดาล หาน้ำใช้ให้โครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่ ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่
– เจาะแล้วไม่ได้น้ำเราไม่คิดเงิน ในบางพื้นที่

รถเจาะบาดาลนครพนม ,
รถเจาะบาดาลบึงกาฬ,
รถเจาะบาดาลสกลนคร ,
รถเจาะบาดาลมุกดาหาร ,
รถเจาะบาดาลอุบลราชธานี ,
รถเจาะบาดาลหนองคาย ,
รถเจาะบาดาลอำนาจเจริญ ,
รถเจาะบาดาลหนองบัวลำภู ,
รถเจาะบาดาลศรีสะเกษ ,
รถเจาะบาดาลอุดรธานี ,
รถเจาะบาดาลยโสธร ,
รถเจาะบาดาลเลย ,
รถเจาะบาดาลกาฬสินธุ์ ,
รถเจาะบาดาลร้อยเอ็ด ,
รถเจาะบาดาลมหาสารคาม ,
รถเจาะบาดาลสุรินทร์,
รถเจาะบาดาลขอนแก่น,
รถเจาะบาดาลอำนาจเจริญ ,
รถเจาะบาดาลบุรีรัมย์ ,
รถเจาะบาดาลชัยภูมิ ,
รถเจาะบาดาลโคราช,
รถเจาะบาดาลเชียงใหม่ ,
รถเจาะบาดาลเพชรบูรณ์ ,
รถเจาะบาดาล-เชียงราย ,
รถเจาะบาดาลแม่ฮ่องสอน,
รถเจาะบาดาลพะเยา ,
รถเจาะบาดาลลำพูน,
รถเจาะบาดาลน่าน ,
รถเจาะบาดาลลำปาง ,
รถเจาะบาดาลพิษณุโลก,
รถเจาะบาดาลแพร่ ,
รถเจาะบาดาลอุตรดิตถ์ ,
รถเจาะบาดาลตาก ,
รถเจาะบาดาลกำแพงเพชร,
รถเจาะบาดาลพิจิตร ,
รถเจาะบาดาลนครสวรรค์ ,
รถเจาะบาดาลอุทัยธานี ,
รถเจาะบาดาลชัยนาท ,
รถเจาะบาดาลลพบุรี ,
รถเจาะบาดาลสิงห์บุรี ,
รถเจาะบาดาลสุโขทัย,
รถเจาะบาดาลปราจีนบุรี ,
รถเจาะบาดาลสระบุรี ,
รถเจาะบาดาลนครนายก ,
รถเจาะบาดาลนครปฐม,
รถเจาะบาดาลอ่างทอง ,
รถเจาะบาดาลราชบุรี ,
รถเจาะบาดาลสุพรรณบุรี ,
รถเจาะบาดาลอยุธยา ,
รถเจาะบาดาลสมุทรสงคราม ,
รถเจาะบาดาลสมุทรปราการ,
รถเจาะบาดาลสมุทรสาคร ,
รถเจาะบาดาลสระแก้ว ,
รถเจาะบาดาลตราด ,
รถเจาะบาดาลจันทบุรี ,
รถเจาะบาดาลระยอง ,
รถเจาะบาดาลชลบุรี ,
รถเจาะบาดาลฉะเชิงเทรา ,
รถเจาะบาดาลเพชรบุรี ,
รถเจาะบาดาลชุมพร ,
รถเจาะบาดาลระนอง ,
รถเจาะบาดาลสุราษฎร์ธานี ,
รถเจาะบาดาลนครศรีธรรมราช,
รถเจาะบาดาลพังงา ,
รถเจาะบาดาลกระบี่ ,
รถเจาะบาดาลตรัง ,
รถเจาะบาดาลพัทลุง ,
รถเจาะบาดาลภูเก็ต ,
รถเจาะบาดาลสงขลา,
รถเจาะบาดาลคลองตัน ,
รถเจาะบาดาลจรัญสนิทวงศ์,
รถเจาะบาดาลดาวคะนอง,
รถเจาะบาดาลดินแดง ,
รถเจาะบาดาลธนบุรี ,
รถเจาะบาดาลนวนคร ,
รถเจาะบาดาลนวลจันทร์ ,
รถเจาะบาดาลบางนา ,
รถเจาะบาดาลปทุมวัน ,
รถเจาะบาดาลประชาชื่น ,
รถเจาะบาดาลประตูน้ำ,
รถเจาะบาดาลปิ่นเกล้า ,
รถเจาะบาดาลพระราม2 ,
รถเจาะบาดาลพระราม9 ,
รถเจาะบาดาลเพชรเกษม ,
รถเจาะบาดาลรัชดาภิเษก,
รถเจาะบาดาลรัชโยธิน,
รถเจาะบาดาลรามคำแหง ,
รถเจาะบาดาลวังหิน ,
รถเจาะบาดาลวัชพล ,
รถเจาะบาดาลสะพานควาย,
รถเจาะบาดาลสาธุประดิษฐ์ ,
รถเจาะบาดาลสามเสน ,
รถเจาะบาดาลสีลม,
รถเจาะบาดาลสุขาภิบาล ,
รถเจาะบาดาลสุขุมวิท ,
รถเจาะบาดาลสุทธิสาร ,
รถเจาะบาดาลอนุเสาวรีย์ชัย,
รถเจาะบาดาลอ่อนนุช ,
รถเจาะบาดาลปากเกร็ด,
รถเจาะบาดาลบางใหญ่,
รถเจาะบาดาลคลองหลวง,
รถเจาะบาดาลธัญบุรี,
รถเจาะบาดาลลาดหลุมแก้ว,
รถเจาะบาดาลลำลูกกา,
รถเจาะบาดาลสามโคก,
รถเจาะบาดาลหนองเสือ,
รถเจาะบาดาลกระทุ่มแบน,
รถเจาะบาดาลบางพลี,
รถเจาะบาดาลบางบ่อ,
รถเจาะบาดาลพระประแดง,
รถเจาะบาดาลพุทธมณฑล,
รถเจาะบาดาลสามพราน,
รถเจาะบาดาลเมืองหัวหิน,
รถเจาะบาดาลบางรัก ,
รถเจาะบาดาลสาธร ,
รถเจาะบาดาลเซนส์หลุยส์ ,
รถเจาะบาดาลสาธุประดิษฐ์ ,
รถเจาะบาดาลบางแค ,
รถเจาะบาดาลภาษีเจริญ ,
รถเจาะบาดาลปิ่นเกล้า ,
รถเจาะบาดาลจรัญ ,
รถเจาะบาดาลบรมราชชนนี ,
รถเจาะบาดาลบางพลัด ,
รถเจาะบาดาลบางอ้อ ,
รถเจาะบาดาลบางกอกน้อย ,
รถเจาะบาดาลบางกอกใหญ่ ,
รถเจาะบาดาลคลองสาน ,
รถเจาะบาดาลอิสรภาพ ,
รถเจาะบาดาลสาธร ,
รถเจาะบาดาลสวนผัก ,
รถเจาะบาดาลทุ่งมังกร ,
รถเจาะบาดาลราชพฤกษ์ ,
รถเจาะบาดาลชัยพฤกษ์ ,
รถเจาะบาดาลกัลปพฤกษ์ ,
รถเจาะบาดาลพุทธมลฑล ,
รถเจาะบาดาลพระราม2 ,
รถเจาะบาดาลท่าพระ ,
รถเจาะบาดาลรัชดาภิเษก ,
รถเจาะบาดาลพระราม3 ,
รถเจาะบาดาลแม้นศรี ,
รถเจาะบาดาลราษฎร์บูรณะ ,
รถเจาะบาดาลดาวคะนอง ,
รถเจาะบาดาลตลาดพลู ,
รถเจาะบาดาลพญาไท,
รถเจาะบาดาลเจริญ ,
รถเจาะบาดาลปทุมวัน,
รถเจาะบาดาลมาบุญครอง ,
รถเจาะบาดาลสยาม ,
รถเจาะบาดาลศรีย่าน ,
รถเจาะบาดาลเทเวศน์ ,
รถเจาะบาดาลขนทวีวัฒนา ,
รถเจาะบาดาลบางนา ,
รถเจาะบาดาลสี่แยกทศกันต์ ,
รถเจาะบาดาลตลิ่งชัน ,
รถเจาะบาดาลสุขุมวิท ,
รถเจาะบาดาลประตูน้ำ,
รถเจาะบาดาลวุฒากาศ ,
รถเจาะบาดาลจอมทอง ,
รถเจาะบาดาลท่าเกษตร,
รถเจาะบาดาลบางแวก ,
รถเจาะบาดาลบางหว้า ,
รถเจาะบาดาลวงเวียนใหญ่,
รถเจาะบาดาลลาดหญ้า ,
รถเจาะบาดาลสำราญราษฎร์ ,
รถเจาะบาดาลเสาชิงช้า ,
รถเจาะบาดาลสาธุประดิษฐ์ ,
รถเจาะบาดาลซ.วัดลาดปลาดุก,
รถเจาะบาดาลซ.วัดศรีประวัติ ,
รถเจาะบาดาลสมเด็จเจ้าพระยา ,
รถเจาะบาดาลเจริญนคร ,
รถเจาะบาดาลเพชรเกษม ,
รถเจาะบาดาลบางรัก ,
รถเจาะบาดาลยานนาวา,
รถเจาะบาดาลเอกชัย ,
รถเจาะบาดาลกำนันแม้น,
รถเจาะบาดาลเทเวศน์ ,
รถเจาะบาดาลเทอดไท,
รถเจาะบาดาลบางขุนเทียน ,
รถเจาะบาดาลท่าข้าม ,
รถเจาะบาดาลบางบอน ,
รถเจาะบาดาลสุขสวัสดิ์ ,
รถเจาะบาดาลทุ่งครุ ,
รถเจาะบาดาลประชาอุทิศ ,
รถเจาะบาดาลลาพร้าว ,
รถเจาะบาดาลอนุสาวรีย์ชัย,
รถเจาะบาดาลซ.อารีย์สัมพันธุ์ ,
รถเจาะบาดาลอ้อมน้อย,
รถเจาะบาดาลอ้อมใหญ่ ,
รถเจาะบาดาลมหาชัย,
รถเจาะบาดาลคลองขวาง ,
รถเจาะบาดาลบางมด ,
รถเจาะบาดาลหนองเเขม