ถาม- ตอบ ความรู้เรื่องข่าวกรอง

 1. ข่าวกรอง คืออะไร

ตอบ   คือ  ผลผลิตอันเกิดจากการรวบรวมและดำเนินกรรมวิธี  เช่น  การประเมินค่าและการตีความ  ทำให้เกิดความเกี่ยวพันกับแง่คิดประการหนึ่งหรือหลายประการของต่างชาติหรือของพื้นที่

 1. ข่าวกรองแบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง

ตอบ   3 ประเภท คือ ข่าวกรองแห่งชาติ    ข่าวกรองทางทหาร และข่าวกรองประเภทอื่น ๆ

 1. ข่าวกรองแห่งชาติ มีลักษณะเป็นอย่างไร  และมีกี่ประเภท  อะไรบ้าง

ตอบ   ข่าวกรองแห่งชาติ เป็นข่าวกรองในระดับกระทรวง ทบวง กรม ตั้งแต่หนึ่งหน่วยขึ้นไปเป็นผู้รวบรวมและดำเนินกรรมวิธี หรือเป็นผู้ใช้เพื่อรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ

1.1 ข่าวกรองกิจการภายใน เป็นข่าวที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในด้านการบริหาร การปกครอง การพัฒนาประเทศ รวมทั้งการบริการและสวัสดิการของรัฐ ซึ่งเป็นกิจการภายในประเทศ โดยหน่วยที่ดาเนินการรวบรวมและใช้ข่าวประเภทนี้ คือ กระทรวง ทบวง กรม ที่ปฏิบัติงานรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรม ดังกล่าว รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น

1.2 ข่าวกรองการรักษาความปลอดภัย เป็นข่าวกรองที่ใช้ประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความมั่นคงภายใน ได้แก่ การต่อต้านการข่าวกรอง และข่าวกรองเพื่อความมั่นคง หรือข่าวกรองในการปฏิบัติการเพื่อเสถียรภาพ หรือข่าวกรองในการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ ซึ่งหน่วยที่ดาเนินการรวบรวมและใช้ข่าวกรองนี้ คือ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กระทรวงมหาดไทย กองบัญชาการตำรวจสันติบาล และศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็นต้น รวมทั้งหน่วยเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้น

1.3 ข่าวกรองการต่างประเทศ เป็นข่าวกรองที่ใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและการดาเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศ รวมทั้งการเตรียมการป้องกันประเทศและการทาสงคราม ซึ่งข่าวกรองชนิดนี้ได้แก่ ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ การปฏิบัติการข่าวลับ หรือการรวบรวมข่าวสารพิเศษ หรือการจารกรรมและการปฏิบัติการพิเศษ โดยหน่วยที่ทำหน้าที่ในการรวบรวม คือ กระทรวงการต่างประเทศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมข่าว และกรมข่าวของเหล่าทัพ ศูนย์รักษาความปลอดภัย และกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น

 1. ข่าวกรองทางทหาร หมายถึงอะไร

ตอบ   หมายถึง  ข่าวที่ได้จากการรวบรวม  จัดระเบียบ  วิเคราะห์ประเมินค่า  และตีความข่าวสารทั้งมวลที่มีอยู่เกี่ยวกับข้าศึก  พื้นที่ปฏิบัติการ  ลมฟ้าอากาศ  และภูมิประเทศ  ซึ่งน่าจะเป็นไปได้หรือกำลังเป้นอยู่  ข่าวสารทางทหารยังหมายถึง  การพิจารณาขีดความสามารถของข้าศึกในปัจจุบันและอนาคต

 1. ข่าวกรองทางทหารมีลักษณะเป็นอย่างไร

ตอบ  ข่าวกรองทางทหาร เป็นข่าวกรองสาหรับนำมาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตามแผน นโยบาย โครงการ และกำหนดการทางทหาร

 1. ข่าวกรองทางทหาร แบ่งออกเป็นข่าวกรองอะไรบ้าง

ตอบ      1. ข่าวกรองทางการรบ หรือข่าวกรองทางยุทธวิธี คือความรู้เกี่ยวกับฝ่ายตรงข้าม ลมฟ้าอากาศ และลักษณะทางภูมิศาสตร์ ที่ผู้บังคับบัญชาต้องการในการวางแผนและการปฏิบัติการทางยุทธวิธี ข่าวกรองทางการรบ ได้มาจากการดาเนินกรรมวิธีต่อข่าวสารที่เกี่ยวกับองค์ประกอบฝ่ายตรงข้าม ลมฟ้าอากาศ และภูมิประเทศ ที่ได้รับมาจากเจ้าหน้าที่รวบรวมข่าวสารของหน่วยเหนือ หน่วยรอง หน่วยข้างเคียง และแหล่งข่าวอื่น ๆ ซึ่งจะให้ข่าวสารและข้อสรุปที่เกี่ยวกับพื้นที่ปฏิบัติการ ขีดความสามารถ จุดล่อแหลม และหนทางปฏิบัติของฝ่ายตรงข้าม

 1. ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ คือ ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานในการกำหนดนโยบายและแผนการทาง ของต่างชาติใดชาติหนึ่ง หรือหลาย ๆ ชาติ โดยมุ่งพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของชาติ การวางแผน และวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ความต้องการข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ ได้แก่ ขีดความสามารถ จุดล่อแหลม และหนทางปฏิบัติที่น่าจะเป็นไปได้ของต่างชาติทั้งที่เป็นพันธมิตร เป็นกลาง และเป็นศัตรูหรือน่าจะเป็นศัตรู กล่าวโดยสรุปข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ คือ การพิจารณาถึงพลังอำนาจของต่างชาติ ซึ่งพลังอำนาจดังกล่าว คือ ความสามารถของชาติหนึ่งในการที่จะดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของชาตินั้น

ข่าวกรองชนิดนี้มีลักษณะและจุดมุ่งหมาย ในการรวบรวมข่าวสารที่มุ่งเน้นในด้านการเตรียมการป้องกันประเทศและการทาสงคราม ซึ่งแตกต่างจากข่าวกรองการต่างประเทศ ที่เน้นในด้านของการกำหนดนโยบายต่างประเทศ และการดาเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศ อย่างไรก็ตามข่าวกรองทั้งสองชนิดนี้ต่างมีความสำคัญเท่าเทียมกัน เนื่องจากจะใช้เป็นมูลฐานในการกำหนดนโยบายของชาติ โดยเฉพาะนโยบายทางการเมืองทั้งภายในและต่างประเทศ นโยบายทางเศรษฐกิจ

 1. ข่าวสารทางยุทธศาสตร์ หมายถึงอะไร

ตอบ   หมายถึง  ข่าวกรองเกี่ยวกับขีดความสามารถ  จุดอ่อน  และหนทางปฏิบัติของต่างชาติ  และปฏิบัติในทางทหารในยามสงครามปรกอบด้วยองค์ประกอบ  8  ประการ  ดังนี้

 1. ข่าวกรองยุทธศาสตร์ทางทหาร
 2. ข่าวกรองทางการขนส่งและโทรคมนาคม
 3. ข่าวกรองทางสังคมจิตรวิทยา
 4. ข่าวกรองทางการเมือง
 5. ข่าวกรองทางเศรษฐกิจ
 6. ข่าวกรองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 7. ข่าวกรองเกี่ยวกับกิจการทหาร
 8. ข่าวกรองเกี่ยวกับประวัติบุคคล

 

 1. จงอธิบายลักษณะของข่าวกรองประเภทอื่น ๆ

ตอบ  ข่าวกรองประเภทอื่น ๆ เป็นข่าวกรองที่กำหนดขึ้นตามหน้าที่ ตามลักษณะของการปฏิบัติการและความมุ่งหมายในการใช้อีกหลายชนิด ซึ่งข่าวกรองชนิดต่าง ๆ มีลักษณะเป็นส่วนประกอบทั้งข่าวกรองแห่งชาติ และข่าวกรองทาง โดยอาจเป็นข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ หรือข่าวกรองกรองทางยุทธวิธีก็ได้

 1. จงยกตัวอย่างข่าวกรองประเภทอื่น ๆ

ตอบ  ข่าวกรองประเภทอื่น ๆ   ได้แก่   ข่าวกรองทำเนียบกำลังรบ ข่าวกรองทางเทคนิค (Technical Intelligence –TECHINT) ข่าวกรองภาพถ่าย (Imagery Intelligence – IMINT) ข่าวกรองเป้าหมาย (Target Intelligence) ข่าวกรองทางการติดต่อสื่อสาร (Communications Intelligence -COMINT) ข่าวกรองภูมิประเทศ ข่าวกรองลมฟ้าอากาศ ข่าวกรองปัจจุบัน ข่าวกรองมูลฐาน ข่าวกรองเพื่อความมั่นคง ข่าวกรองเรือ ข่าวกรองทางอากาศ

 1. ข่าวกรองที่ได้จากการรวบรวมผลิตผลของการดำเนินกรรมวิธีจากการตีความภาพ เป็นข่าวกรองประเภทใด

ตอบ   ข่าวกรองภาพถ่าย (Imagery Intelligence – IMINT)

 1. จงอธิบายลักษณะของข่าวกรองเพื่อความมั่นคง

ตอบ   ข่าวกรองเพื่อความมั่นคง เป็นข่าวกรองประเภทเดียวกับข่าวกรองปฏิบัติการเพื่อเสถียรภาพ หรือข่าวกรองการปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการก่อความไม่สงบ ซึ่งปัจจัยทางการข่าวกรองประกอบด้วย กำลังของผู้ก่อความไม่สงบ หรือผู้ก่อการร้าย ภูมิประเทศ ลมฟ้าอากาศ และประชาชน ซึ่งความต้องการข่าวกรองจะกำหนดด้วยฐานข้อมูล ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และลักษณะภูมิศาสตร์ เพื่อความมุ่งหมายที่จะทราบถึงขีดความสามารถ จุดอ่อน และหนทางปฏิบัติของผู้ก่อความไม่สงบ หรือผู้ก่อการร้าย โดยจะดำเนินการรวบรวมข่าวสารของทั้งข่าวกรองทางการรบ การรวบรวมพิเศษ การจัดตั้งข่ายงานข่าวลับ การต่อต้านการข่าวกรอง

 1. ข่าวกรองทางที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางอากาศของฝ่ายตรงข้าม เป็นข่าวกรองประเภทใด

ตอบ  ข่าวกรองทางอากาศ (Air Intelligence)

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th