ถาม – ตอบ พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ สำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๒

 1. พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหมพ.ศ. ๒๕๕๒ ให้ไว้ ณ วันใด

ตอบ  วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

 1. พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันใด

ตอบ  ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

 1. พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหมพ.ศ. ๒๕๕๒ มีกี่มาตรา

ตอบ    20  มาตรา

 1. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการในพระราชกฤษฎีกานี้ คือใคร

ตอบ   นายอภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ   นายกรัฐมนตรี

 1. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ตอบ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

 1. เพราะเหตุใดจึงมีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้

ตอบ  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหมให้เหมาะสมกับสภาพของงานและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมพ.ศ. ๒๕๕๑ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 1. ส่วนราชการสำนักงานรัฐมนตรี แบ่งออกเป็นกี่ส่วน  อะไรบ้าง และแต่ละส่วนมีหน้าที่อะไร

ตอบ    3  ส่วน  คือ

(๑) กองกลาง

(๒) กองการเมือง

(๓) สำนักงานจเรทหารทั่วไป

กองกลาง มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านกำลังพล การสนับสนุนงานทางธุรการและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการกองกลางเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

กองการเมือง มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับราชการทางการเมืองเพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและการประสานนโยบายระหว่างกระทรวง มีผู้อำนวยการกองการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

สำนักงานจเรทหารทั่วไป มีหน้าที่ในการสนับสนุนการดำเนินงานของจเรทหาร

ทั่วไปในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของกระทรวงกลาโหม หรือตรวจสอบการปฏิบัติราชการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมาย มีหัวหน้าสำนักงานจเรทหารทั่วไปเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบภายใต้การกำกับดูแลของจเรทหารทั่วไป

 1. ส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง แบ่งออกเป็นกี่ส่วน อะไรบ้าง

ตอบ   12  ส่วน  ได้แก่

(1) สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม

(๒) สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

(๓) กรมเสมียนตรา

(๔) สำนักงบประมาณกลาโหม

(๕) กรมพระธรรมนูญ

(๖) ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

(๗) กรมการเงินกลาโหม

(๘) กรมการสรรพกำลังกลาโหม

(๙) กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม

(๑๐) กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม

(๑๑) สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

(๑๒) สำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม

 1. สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม มีหน้าที่เกี่ยวกับอะไร

ตอบ  มีหน้าที่เกี่ยวกับการเลขานุการ การรับรองและการประสานการปฏิบัติงานด้านพิธีการให้กับปลัดกระทรวงกลาโหม รองปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้ดำรงตำแหน่งอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย การประชาสัมพันธ์ให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงกลาโหมในภาพรวม และปฏิบัติราชการอื่น ๆ ซึ่งมิได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงโดยเฉพาะ มีปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 1. สำนักนโยบายและแผนกลาโหม มีหน้าที่อะไร

ตอบ  มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย อำนวยการประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงกลาโหม ทั้งระบบการควบคุมบังคับบัญชาและระบบการบริหารราชการทั่วไป นโยบายและแผนด้านการทหาร การข่าว การส่งกำลังบำรุง การระดมสรรพกำลัง การต่างประเทศ การพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน และมีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติของส่วนราชการในกระทรวงกลาโหมให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่กระทรวงกลาโหมกำหนด การจัดทำและปรับปรุงแก้ไขอัตราของส่วนราชการในกระทรวงกลาโหมการฝึก การศึกษาอบรมในต่างประเทศ การวิเทศสัมพันธ์ กิจการของสภากลาโหม การรักษาความปลอดภัยและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหมเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 1. กรมเสมียนตรา มีหน้าที่ อะไร

ตอบ   มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย อำนวยการ ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายและแผนงานการกำลังพล ตลอดจนการดำเนินการกำลังพลที่อยู่ในอำนาจของปลัดกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม การควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติของส่วนราชการในกระทรวงกลาโหมให้เป็นไปตามนโยบายด้านการกำลังพลที่กระทรวงกลาโหมกำหนด

การศึกษาอบรมในประเทศ การสวัสดิการของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวง การสารบรรณ ราชการประจำทั่วไปของกระทรวงกลาโหม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีเจ้ากรมเสมียนตราเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 1. สำนักงบประมาณกลาโหม มีหน้าที่อะไร

ตอบ   มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย อำนวยการประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ การบริหารทรัพยากรและงานในสายงานงบประมาณอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติของส่วนราชการในกระทรวงกลาโหมให้เป็นไปตามนโยบายด้านงบประมาณที่กระทรวงกลาโหมกำหนด และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายมีผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหมเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 1. กรมพระธรรมนูญ มีหน้าที่อะไร

ตอบ  มีหน้าที่เกี่ยวกับศาลทหาร อัยการทหาร ทนายทหารนายทหารพระธรรมนูญ การคุ้มครองพยานในคดีอาญา ราชการในส่วนธุรการและวิชาการที่เกี่ยวกับกฎหมายและสังคมศาสตร์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีเจ้ากรมพระธรรมนูญเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 1. ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร มีหน้าที่อะไร

ตอบ  มีหน้าที่ส่งเสริมและดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร วางแผน อำนวยการประสานงาน พิจารณา และเสนอความเห็นให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 1. กรมการเงินกลาโหม มีหน้าที่อะไร

ตอบ   มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานด้านการเงินและการบัญชี และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายมีเจ้ากรมการเงินกลาโหมเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th