ถาม – ตอบ พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

 1. พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 ให้ไว้ ณ วันใด

ตอบ  วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2499

 1. พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด

ตอบ   7 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2499

 1. พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 ให้ยกเลิกกฎหมายใด

ตอบ   มาตรา 3 ให้ยกเลิก

(1) พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พุทธศักราช 2479

(2) พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2490

(3) บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัด

หรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้

 1. พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 มีกี่หมวด กี่มาตรา

ตอบ   4   หมวด   22   มาตรา

 1. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ตอบ   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ

 1. “นายทะเบียนพาณิชย์” หมายความว่าอย่างไร

ตอบ  หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้เป็นผู้มีหน้าที่รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้

 1. “ผู้ประกอบพาณิชยกิจ” หมายความว่าอย่างไร

ตอบ   หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งประกอบพาณิชยกิจเป็นอาชีพปกติ และให้หมายความรวมทั้งผู้เป็นหุ้นส่วนที่ไม่จำกัดความรับผิด กรรมการหรือผู้จัดการด้วย

 1. กิจการใดเป็นพาณิชยกิจ ตามความหมายแห่งพระราชบัญญัตินี้

ตอบ   มาตรา 6 ให้ถือกิจการดั่งต่อไปนี้เป็นพาณิชยกิจ ตามความหมายแห่งพระราชบัญญัตินี้

(1) การซื้อ การขาย การขายทอดตลาด การแลกเปลี่ยน

(2) การให้เช่า การให้เช่าซื้อ

(3) การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนค้าต่าง

(4) การขนส่ง

(5) การหัตถกรรม การอุตสาหกรรม

(6) การรับจ้างทำของ

(7) การให้กู้ยืมเงิน การรับจำนำ การรับจำนอง

(8) การคลังสินค้า

(9) การรับแลกเปลี่ยน หรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การเครดิตฟองซิเอร์ การโพยก๊วน

(10) การรับประกันภัย

(11) กิจการอื่นซึ่งกำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

 1. พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่กิจการใด

ตอบ   มาตรา 7 พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่

(1) การค้าเร่ การค้าแผงลอย

(2) พาณิชยกิจเพื่อการบำรุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล

(3) พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น

(4) พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม

(5) พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์

(6) พาณิชยกิจซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 1. ใครมีอำนาจกำหนดให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจในแต่ละท้องที่จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์

ตอบ   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ

 1. สำนักงานทะเบียนพาณิชย์ในจังหวัดพระนคร เรียกว่าอะไร และใครเป็นผู้แต่งตั้ง

ตอบ   เรียกว่า “สำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์”    รัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งโดยอยู่ในความควบคุมของกรมทะเบียนการค้า เพื่อรับจดทะเบียนพาณิชย์ในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี ส่วนจังหวัดอื่น ให้รัฐมนตรีจัดตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์เพื่อรับจดทะเบียนพาณิชย์ ขึ้นตรงต่อสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์

 1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ณ ที่ใด

ตอบ   สำนักงานทะเบียนพาณิชย์แห่งท้องที่ตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวงภายใน  30  วัน

 1. การจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องมีรายการสิ่งใดบ้าง

ตอบ   มาตรา 12 การจดทะเบียนพาณิชย์นั้น ให้มีรายการดั่งต่อไปนี้

(1) ชื่อ อายุ เชื้อชาติ และตำบลที่อยู่ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ

(2) ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ

(3) ชนิดแห่งพาณิชยกิจ

(4) จำนวนเงินทุนซึ่งนำมาใช้ในการประกอบพาณิชยกิจเป็นประจำ

(5) ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ สาขา โรงเก็บสินค้าและตัวแทนค้าต่าง

(6) ชื่อ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ตำบลที่อยู่ และจำนวนทุนลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนและจำนวนเงินทุนของห้างหุ้นส่วน

(7) จำนวนเงินทุน จำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้นของบริษัทจำกัด จำนวนและมูลค่าหุ้นที่บุคคลแต่ละสัญชาติถืออยู่

(8) วันที่เริ่มต้นประกอบพาณิชยกิจในประเทศไทย

(9) วันขอจดทะเบียนพาณิชย์

(10) ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ ชื่อสัญชาติ และตำบลที่อยู่ของผู้โอนพาณิชยกิจให้ วันที่และเหตุ

ที่ได้รับโอน

 1. การเปลี่ยนแปลงรายการใดๆในการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือการเลิกประกอบพาณิชยกิจโดยเหตุใดๆ จะต้องยื่นคำขอ ณ ที่ใด และภายในกี่วัน

ตอบ    ยื่นคำขอจดทะเบียน ณ สำนักงานทะเบียนพาณชย์แห่งท้องที่ตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง ภายใน  30  วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงหรือเลิก

 1. ถ้าใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจยื่นคำขอรับใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ภายในกี่วัน

ตอบ  ภายใน  30  วันนับแต่วันที่สูญหาย

 1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจเมื่อได้จดทะเบียนพาณิชย์แล้วจะต้องจัดให้มีป้ายชื่อที่ใช้การประกอบพาณิชยกิจไว้ที่หน้าสำนักงานแห่งใหญ่ และสำนักงานสาขา โดยเปิดเผยภายในกี่วัน

ตอบ   ภายใน  30  วันนับแต่วันที่ได้จดทะเบียน

 1. ป้ายชื่อที่ใช้การประกอบพาณิชยกิจ จะต้องเขียนเป็นภาษาใด และมีลักษณะเป็นอย่างไร

ตอบ  เขียนเป็นอักษรไทย อ่านได้ง่ายและชัดเจน และจะมีอักษรต่างประเทศด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระทำบนแผ่นไม้ แผ่นโลหะ แผ่นกระจกกำแพง หรือผนัง ชื่อในป้ายก็ดี ในเอกสารใดๆ ก็ดี ต้องใช้ให้ตรงกับชื่อที่จดทะเบียนไว้และถ้าเป็นสำนักงานสาขาต้องมีคำว่า “สาขา” ไว้ด้วย

 1. ใครมีอำนาจหน้าที่พิจารณา และให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีในการถอนใบทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ

ตอบ   กรรมการ  มีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง

 1. ใครมีอำนาจออกคำสั่งเรียกผู้ประกอบพาณิชยกิจมาสอบสวนข้อความอันเกี่ยวกับการจดทะเบียน

ตอบ   นายทะเบียนพาณิชย์

 1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใดไม่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ มีโทษอย่างไร

ตอบ   ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท  และปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งร้อยบาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th