ช่างฝ้าเพดาน รับเหมาทำฝ้าเพดาน ช่างทำฝ้า

ล่ำซำการช่าง ช่างระบบประปา ระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าขัดข้อง และฉุกเฉิน รับเหมาทำฝ้าเพดาน ช่างรับเหมาทาสีบ้านบริการช่างไฟฟ้า ช่างประปา รับเหมาทำฝ้าเพดาน ทาสีบ้าน ติดตั้งปั้มน้ำ อุปกรณ์ไฟฟ้า รับเดินสายทีวี ระบบอินเตอร์เน็ต ติดตั้งปั้มน้ำ ถังเก็บน้ำ ติดตั้งปลั๊ก หลอดไฟ เดินไฟรั้ว ไฟสนาม

ติดต่อช่างไฟฟ้าประปา


 

ความรู้พื้นฐานเรื่องระบบไฟฟ้า
ระบบการจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟในปัจจุบันของการไฟฟ้าฯ มีอยู่ 2 ระบบ คือ
1. ระบบแรงดันไฟฟ้าแบบ 1 เฟส 2 สาย ( Single phase )ระบบแรงดันไฟฟ้าแบบ 1 เฟส 2 สาย ( Single phase )
คือ การจ่ายแรงดันไฟฟ้าขนาดพิกัด 220 -240 โวลท์ ระบบนี้เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัยที่ต้องการใช้กระแสไฟจำนวน
ไม่มาก(แต่ไม่เกิน 100 แอมป์) ระบบนี้มีการติดตั้งสายไฟสำหรับการใช้งานเพียง 2 เส้น คือ สายเส้นที่มีกระแสไฟ
(สาย Line หรือ ” L “)และสายเส้นที่ไม่มีกระแสไฟ หรือสายศูนย์ ( สาย Nuetron หรือ ” N“ )
2.ระบบแรงดันไฟฟ้าแบบ 3 เฟส 4 สาย ( Three phase ) คือ การจ่ายแรงดันไฟฟ้าขนาดพิกัด 380 – 400 โวลท์ ระบบนี้
เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัยขนาดใหญ่ หรือพวกโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้กระแสไฟจำนวนมากตั้งแต่100 แอมป์
ขึ้นไป และมีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องต่อการสายไฟใช้งาน 4 เส้น ระบบนี้มีการติดตั้งสายไฟสำหรับใช้งาน 4 เส้น(ในขนาดที่เท่ากัน)โดยมีสายไฟที่มีกระแสไฟ 3 เส้น คือ สาย Line 1, สาย Line 2 และ สาย Line 3 สายเส้นที่ 4 เป็นสายเส้นที่ไม่มีกระแสไฟ หรือสายศูนย์(สาย Neutron ” N “)
รูปภาพการต่อสายไฟไปใช้งานทั้ง 2 รูปแบบ จะเห็นได้ว่าในระบบ 3 เฟส 4 สายนั้นเราสามารถต่อไฟใช้งานให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ทั้ง 2 ประเภท คือทั้งประเภทที่ต้องการใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 380 โวลท์ และ 220 โวลท์ได้ในเวลาเดียวกัน(ตามรูปภาพที่สอง)แต่ในระบบ 1 เฟส 2 สายนั้น เราต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าใช้งานได้เพียงขนาดแรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
เมื่อเราได้ทราบถึงพื้นฐานของระบบแรงดันไฟฟ้าเพื่อการต่อใช้งานไปพอสังเขปแล้ว คราวนี้เราก็มารู้จักขั้นตอนการติดตั้งระบบไฟฟ้าใช้งานภายในบ้านพักอาศัยกันบ้าง (จะขอกล่าวถึงเฉพาะระบบ 1 เฟส 2 สายที่แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์เท่านั้น)
สมมติว่าเรากำลังคิดจะปลูกบ้านขึ้นมา สิ่งที่เราควรคำนึงถึงเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าที่จะติดตั้งภายในบ้านของเราตามความสำคัญลำดับก่อนหลังมีดังนี้
1. ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าที่จะขอใช้ไฟ
2. ลักษณะ และรูปแบบของการติดตั้งสายไฟ
3. จำนวนวงจรย่อยของอุปกรณ์ไฟฟ้า
4. แผงรวมไฟ หรือ ตู้รวมไฟ และเมนสวิทช์ตัดตอน
5. อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย และอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย (หลักดิน, สายดิน และเครื่องตัดกระแสไฟรั่ว)
ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าที่ขอใช้ไฟ ส่วนใหญ่จะพิจารณาจากพื้นที่ใช้ส้อยของตัวบ้าน และจำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กิน
กระแสไฟมากๆ ที่จะติดตั้งภายในบ้าน เช่น เครื่องปรับอากาศ, เครื่องทำน้ำอุ่น, เครื่องทำน้ำร้อน, ตู้แช่หรือตู้เย็นขนาดใหญ่ เป็นต้นรวมไปถึงจำนวนจุดติดตั้งดวงโคมไฟแสงสว่างขนาดต่างๆ และเต้ารับไฟฟ้าที่ใช้งาน ซึ่งเราต้องรู้ว่าหากเราใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านั้นพร้อมกัน มันจะกินกระแสไฟเป็นปริมาณเท่าใด เราก็ไปติดต่อขอใช้มิเตอร์ไฟฟ้า
ที่การไฟฟ้าฯ เช่น
ถ้าใช้กระแสไฟรวมกันไม่เกิน 10 แอมป์ ก็ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5 (15) แอมป์
ถ้าใช้กระแสไฟรวมกันมากกว่า 10 แอมป์ แต่ไม่เกิน 50 แอมป์ ก็ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 (45) แอมป์
ถ้าใช้กระแสไฟรวมกันมากกว่า 50 แอมป์ แต่ไม่เกิน 100 แอมป์ ก็ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 30 (100) แอมป์


ที่มาและความสำคัญ
ปัจจุบันไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันของชนในชาติ การสื่อสาร การคมนาคม การให้ความรู้ การศึกษา และการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตย ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญต่อหลักการมนุษยชนจะเกิดขึ้นและมี ประสิทธิภาพไม่ได้ถ้าขาด “ไฟฟ้า”

“ไฟฟ้า”เป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตทั้งเกษตรรวมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัย การกระจายรายได้ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิต และการขายสินค้า ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ

เนื่องด้วยการขยายตัวประชากรและการขยายตัวของเศรษฐกิจได้ดำเนินอยู่ตลอดเวลา ประเทศไทยจึงมีอัตราการเพิ่มของปริมาณการใช้ไฟฟ้าปีละไม่ต่ำกว่า 1,000 เมกะวัตต์ จากกำลังผลิตในปี พ.ศ. 2537 ประมาณ 13,000 เมกะวัตต์ จากสถิติในปี 2544 ที่ผ่านมา ประเทศไทยผลิตพลังงานไฟฟ้ารวม 103,165 ล้านหน่วย จากแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติร้อยละ 68.2 น้ำมันเตาร้อยละ 2.9 น้ำมันดีเซลร้อยละ 0.2 ถ่านหินลิกไนต์ร้อยละ 16.8 ถ่านหินน้ำเข้าร้อยละ 2.4 พลังน้ำร้อยละ 6.1 ซื้อจากลาว ร้อยละ 2.8 และพลังงานหมุนเวียนอื่นร้อยละ 0.5

ช่างประปานครพนม
ช่างประปาบึงกาฬ
ช่างประปาสกลนคร
ช่างประปามุกดาหาร
ช่างประปาอุบลราชธานี
ช่างประปาหนองคาย
ช่างประปาอำนาจเจริญ
ช่างประปาหนองบัวลำภู
ช่างประปาศรีสะเกษ
ช่างประปาอุดรธานี
ช่างประปายโสธร
ช่างประปาเลย
ช่างประปากาฬสินธุ์
ช่างประปาร้อยเอ็ด
ช่างประปามหาสารคาม
ช่างประปาสุรินทร์
ช่างประปาขอนแก่น
ช่างประปาอำนาจเจริญ
ช่างประปาบุรีรัมย์
ช่างประปาชัยภูมิ
ช่างประปาโคราชนครราชสีมา
ช่างประปาเชียงใหม่
ช่างประปาเพชรบูรณ์
ช่างประปา-เชียงราย
ช่างประปาแม่ฮ่องสอน
ช่างประปาพะเยา
ช่างประปาลำพูน
ช่างประปาน่าน
ช่างประปาลำปาง
ช่างประปาพิษณุโลก
ช่างประปาแพร่
ช่างประปาอุตรดิตถ์
ช่างประปาตาก
ช่างประปากำแพงเพชร
ช่างประปาพิจิตร
ช่างประปานครสวรรค์
ช่างประปาอุทัยธานี
ช่างประปาชัยนาท
ช่างประปาลพบุรี
ช่างประปาสิงห์บุรี
ช่างประปาสุโขทัย
ช่างประปาปราจีนบุรี
ช่างประปาสระบุรี
ช่างประปานครนายก
ช่างประปานครปฐม
ช่างประปาอ่างทอง
ช่างประปาราชบุรี
ช่างประปาสุพรรณบุรี
ช่างประปาอยุธยา
ช่างประปาสมุทรสงคราม
ช่างประปาสมุทรปราการ
ช่างประปาสมุทรสาคร
ช่างประปาสระแก้ว
ช่างประปาตราด
ช่างประปาจันทบุรี
ช่างประปาระยอง
ช่างประปาชลบุรี
ช่างประปาฉะเชิงเทรา
ช่างประปาเพชรบุรี
ช่างประปาชุมพร
ช่างประปาระนอง
ช่างประปาสุราษฎร์ธานี
ช่างประปานครศรีธรรมราช
ช่างประปาพังงา
ช่างประปากระบี่
ช่างประปาตรัง
ช่างประปาพัทลุง
ช่างประปาภูเก็ต
ช่างประปาสงขลา
ช่างประปาคลองตัน
ช่างประปาจรัญสนิทวงศ์
ช่างประปาดาวคะนอง
ช่างประปาดินแดง
ช่างประปาธนบุรี
ช่างประปานวนคร
ช่างประปานวลจันทร์
ช่างประปาบางนา
ช่างประปาปทุมวัน
ช่างประปาประชาชื่น
ช่างประปาประตูน้ำ
ช่างประปาปิ่นเกล้า
ช่างประปาพระราม 2
ช่างประปาพระราม 9
ช่างประปาเพชรเกษม
ช่างประปารัชดาภิเษก
ช่างประปารัชโยธิน
ช่างประปารามคำแหง
ช่างประปาวังหิน
ช่างประปาวัชพล
ช่างประปาสะพานควาย
ช่างประปาสาธุประดิษฐ์
ช่างประปาสามเสน
ช่างประปาสีลม
ช่างประปาสุขาภิบาล
ช่างประปาสุขุมวิท
ช่างประปาสุทธิสาร
ช่างประปาอนุเสาวรีย์ชัย
ช่างประปาอ่อนนุช
ช่างประปาปากเกร็ด
ช่างประปาบางใหญ่
ช่างประปาคลองหลวง
ช่างประปาธัญบุรี
ช่างประปาลาดหลุมแก้ว
ช่างประปาลำลูกกา
ช่างประปาสามโคก
ช่างประปาหนองเสือ
ช่างประปากระทุ่มแบน
ช่างประปาบางพลี
ช่างประปาบางบ่อ
ช่างประปาพระประแดง
ช่างประปาพุทธมณฑล
ช่างประปาสามพราน
ช่างประปาเมืองหัวหิน
ช่างประปาบางรัก
ช่างประปาสาธร
ช่างประปาเซนส์หลุยส์
ช่างประปาสาธุประดิษฐ์
ช่างประปาบางแค
ช่างประปาภาษีเจริญ
ช่างประปาปิ่นเกล้า
ช่างประปาจรัญ
ช่างประปาบรมราชชนนี
ช่างประปาบางพลัด
ช่างประปาบางอ้อ
ช่างประปาบางกอกน้อย
ช่างประปาบางกอกใหญ่
ช่างประปาคลองสาน
ช่างประปาอิสรภาพ
ช่างประปาสาธร
ช่างประปาสวนผัก
ช่างประปาทุ่งมังกร
ช่างประปาราชพฤกษ์
ช่างประปาชัยพฤกษ์
ช่างประปากัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
ช่างประปาพุทธมลฑล
ช่างประปาพระราม 2
ช่างประปาท่าพระ
ช่างประปารัชดาภิเษก
ช่างประปาพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
ช่างประปาแม้นศรี
ช่างประปาราษฎร์บูรณะ
ช่างประปาดาวคะนอง
ช่างประปาตลาดพลู
ช่างประปาพญาไท
ช่างประปาเจริญ
ช่างประปาปทุมวัน
ช่างประปามาบุญครอง
ช่างประปาสยาม
ช่างประปาศรีย่าน
ช่างประปาเทเวศน์
ทวีวัฒนา
ช่างประปาบางนา
ช่างประปาสี่แยกทศกันต์
ช่างประปาตลิ่งชัน
ช่างประปาสุขุมวิท
ช่างประปาประตูน้ำ
ช่างประปาวุฒากาศ
ช่างประปาจอมทอง
ช่างประปาท่าเกษตร
ช่างประปาบางแวก
ช่างประปาบางหว้า
ช่างประปาวงเวียนใหญ่
ช่างประปาลาดหญ้า
ช่างประปาสำราญราษฎร์
ช่างประปาเสาชิงช้า
ช่างประปาสาธุประดิษฐ์
ช่างประปาซ.วัดลาดปลาดุก
ช่างประปาซ.วัดศรีประวัติ
ช่างประปาสมเด็จเจ้าพระยา
ช่างประปาเจริญนคร
ช่างประปาเพชรเกษม
ช่างประปาบางรัก
ช่างประปายานนาวา
ช่างประปาเอกชัย
ช่างประปากำนันแม้น
ช่างประปาเทเวศน์
ช่างประปาเทอดไท
ช่างประปาบางขุนเทียน
ช่างประปาท่าข้าม
ช่างประปาบางบอน
ช่างประปาสุขสวัสดิ์
ช่างประปาทุ่งครุ
ช่างประปาประชาอุทิศ
ช่างประปาลาพร้าว
ช่างประปาอนุสาวรีย์ชัย
ช่างประปาซ.อารีย์สัมพันธุ์
ช่างประปาอ้อมน้อย
ช่างประปาอ้อมใหญ่
ช่างประปามหาชัย
ช่างประปาคลองขวาง
ช่างประปาบางมด
ช่างประปาหนองเเขม