ตั้งศาลพระภูมิยโสธร รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์ยโสธร
จัดพิธีไหว้ครูยโสธร
บวงสรวงพระแม่ธรณียโสธร
จัดบวงสรวงพญานาคยโสธร
จัดพิธีครอบครูยโสธร
จัดพิธีสู่ขวัญยโสธร
ตั้งศาลพระภูมิยโสธร
รับจัดพิธีบวงสรวงยโสธร
จัดพิธียกเสาเอกยโสธร
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์‎ยโสธร ผลงานของเรา  

                          ติดต่อสอบถาม     

ไหว้ครูยโสธร
พิธีการไหว้ครูยโสธร
สู่ขวัญบูลกุลยโสธร
ดูฮวงจุ้ยยโสธร
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมยโสธร
ตั้งศาลพระภูมิยโสธร
การตั้งศาลพระภูมิยโสธร
ตั้งศาลตายายยโสธร
ตั้งศาลเจ้าที่ยโสธร
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณียโสธร ผลงานของเรา
พระแม่ธรณียโสธร
ยกเสาเอกยโสธร
วางศิลาฤกษ์ยโสธร
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอกุดชุม
จัดพิธีพราหมณ์กำแมด
จัดพิธีพราหมณ์กุดชุม
จัดพิธีพราหมณ์คำน้ำสร้าง
จัดพิธีพราหมณ์นาโส่
จัดพิธีพราหมณ์หนองหมี
จัดพิธีพราหมณ์หนองแหน
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยแก้ง
จัดพิธีพราหมณ์โนนเปือย
จัดพิธีพราหมณ์โพนงาม

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอคำเขื่อนแก้ว
จัดพิธีพราหมณ์กุดกุง
จัดพิธีพราหมณ์กู่จาน
จัดพิธีพราหมณ์ดงเจริญ
จัดพิธีพราหมณ์ดงแคนใหญ่
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งมน
จัดพิธีพราหมณ์นาคำ
จัดพิธีพราหมณ์นาแก
จัดพิธีพราหมณ์ย่อ
จัดพิธีพราหมณ์ลุมพุก
จัดพิธีพราหมณ์สงเปือย
จัดพิธีพราหมณ์เหล่าไฮ
จัดพิธีพราหมณ์แคนน้อย
จัดพิธีพราหมณ์โพนทัน

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอค้อวัง
จัดพิธีพราหมณ์กุดน้ำใส
จัดพิธีพราหมณ์ค้อวัง
จัดพิธีพราหมณ์น้ำอ้อม
จัดพิธีพราหมณ์ฟ้าห่วน

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอทรายมูล
จัดพิธีพราหมณ์ดงมะไฟ
จัดพิธีพราหมณ์ดู่ลาด
จัดพิธีพราหมณ์ทรายมูล
จัดพิธีพราหมณ์นาเวียง
จัดพิธีพราหมณ์ไผ่

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอป่าติ้ว
จัดพิธีพราหมณ์กระจาย
จัดพิธีพราหมณ์ศรีฐาน
จัดพิธีพราหมณ์เชียงเพ็ง
จัดพิธีพราหมณ์โคกนาโก
จัดพิธีพราหมณ์โพธิ์ไทร

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอมหาชนะชัย
จัดพิธีพราหมณ์คูเมือง
จัดพิธีพราหมณ์บากเรือ
จัดพิธีพราหมณ์บึงแก
จัดพิธีพราหมณ์ผือฮี
จัดพิธีพราหมณ์พระเสาร์
จัดพิธีพราหมณ์ฟ้าหยาด
จัดพิธีพราหมณ์ม่วง
จัดพิธีพราหมณ์สงยาง
จัดพิธีพราหมณ์หัวเมือง
จัดพิธีพราหมณ์โนนทราย

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเมือง
จัดพิธีพราหมณ์ขั้นไดใหญ่
จัดพิธีพราหมณ์ขุมเงิน
จัดพิธีพราหมณ์ค้อเหนือ
จัดพิธีพราหมณ์ดู่ทุ่ง
จัดพิธีพราหมณ์ตาดทอง
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งนางโอก
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งแต้
จัดพิธีพราหมณ์นาสะไมย์
จัดพิธีพราหมณ์น้ำคำใหญ่
จัดพิธีพราหมณ์สำราญ
จัดพิธีพราหมณ์สิงห์
จัดพิธีพราหมณ์หนองคู
จัดพิธีพราหมณ์หนองหิน
จัดพิธีพราหมณ์หนองเป็ด
จัดพิธีพราหมณ์หนองเรือ
จัดพิธีพราหมณ์เขื่องคำ
จัดพิธีพราหมณ์เดิด
จัดพิธีพราหมณ์ในเมือง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเลิงนกทา
จัดพิธีพราหมณ์กุดเชียงหมี
จัดพิธีพราหมณ์กุดแห่
จัดพิธีพราหมณ์บุ่งค้า
จัดพิธีพราหมณ์ศรีแก้ว
จัดพิธีพราหมณ์สร้างมิ่ง
จัดพิธีพราหมณ์สวาท
จัดพิธีพราหมณ์สามัคคี
จัดพิธีพราหมณ์สามแยก
จัดพิธีพราหมณ์ห้องแซง
จัดพิธีพราหมณ์โคกสำราญ

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอไทยเจริญ
จัดพิธีพราหมณ์คำเตย
จัดพิธีพราหมณ์คำไผ่
จัดพิธีพราหมณ์น้ำคำ
จัดพิธีพราหมณ์ส้มผ่อ
จัดพิธีพราหมณ์ไทยเจริญ