ยกเสาเอกสกลนคร รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์สกลนคร
จัดพิธีไหว้ครูสกลนคร
บวงสรวงพระแม่ธรณีสกลนคร
จัดบวงสรวงพญานาคสกลนคร
จัดพิธีครอบครูสกลนคร
จัดพิธีสู่ขวัญสกลนคร
ตั้งศาลพระภูมิสกลนคร
รับจัดพิธีบวงสรวงสกลนคร
จัดพิธียกเสาเอกสกลนคร
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์‎สกลนคร ผลงานของเรา  

                          ติดต่อสอบถาม     

ไหว้ครูสกลนคร
พิธีการไหว้ครูสกลนคร
สู่ขวัญบูลกุลสกลนคร
ดูฮวงจุ้ยสกลนคร
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมสกลนคร
ตั้งศาลพระภูมิสกลนคร
การตั้งศาลพระภูมิสกลนคร
ตั้งศาลตายายสกลนคร
ตั้งศาลเจ้าที่สกลนคร
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีสกลนคร  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีสกลนคร
ยกเสาเอกสกลนคร
วางศิลาฤกษ์สกลนคร
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอกุดบาก
จัดพิธีพราหมณ์กุดบาก
จัดพิธีพราหมณ์กุดไห
จัดพิธีพราหมณ์นาม่อง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอกุสุมาลย์
จัดพิธีพราหมณ์กุสุมาลย์
จัดพิธีพราหมณ์นาเพียง
จัดพิธีพราหมณ์นาโพธิ์
จัดพิธีพราหมณ์อุ่มจาน
จัดพิธีพราหมณ์โพธิไพศาล

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอคำตากล้า
จัดพิธีพราหมณ์คำตากล้า
จัดพิธีพราหมณ์นาแต้
จัดพิธีพราหมณ์หนองบัวสิม
จัดพิธีพราหมณ์แพด

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอนิคมน้ำอูน
จัดพิธีพราหมณ์นิคมน้ำอูน
จัดพิธีพราหมณ์สุวรรณคาม
จัดพิธีพราหมณ์หนองบัว
จัดพิธีพราหมณ์หนองปลิง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอบ้านม่วง
จัดพิธีพราหมณ์ดงหม้อทอง
จัดพิธีพราหมณ์ดงหม้อทองใต้
จัดพิธีพราหมณ์ดงเหนือ
จัดพิธีพราหมณ์บ่อแก้ว
จัดพิธีพราหมณ์มายม่วง
จัดพิธีพราหมณ์หนองกวั่ง
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยหลัว
จัดพิธีพราหมณ์โนนสะอาด

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอพรรณานิคม
จัดพิธีพราหมณ์ช้างมิ่ง
จัดพิธีพราหมณ์นาหัวบ่อ
จัดพิธีพราหมณ์นาใน
จัดพิธีพราหมณ์บะฮี
จัดพิธีพราหมณ์พรรณา
จัดพิธีพราหมณ์พอกน้อย
จัดพิธีพราหมณ์วังยาง
จัดพิธีพราหมณ์สว่าง
จัดพิธีพราหมณ์เชิงชุม
จัดพิธีพราหมณ์ไร่

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอพังโคน
จัดพิธีพราหมณ์ต้นผึ้ง
จัดพิธีพราหมณ์พังโคน
จัดพิธีพราหมณ์ม่วงไข่
จัดพิธีพราหมณ์แร่
จัดพิธีพราหมณ์ไฮหย่อง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอภูพาน
จัดพิธีพราหมณ์กกปลาซิว
จัดพิธีพราหมณ์สร้างค้อ
จัดพิธีพราหมณ์หลุบเลา
จัดพิธีพราหมณ์โคกภู

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอวานรนิวาส
จัดพิธีพราหมณ์กุดเรือคำ
จัดพิธีพราหมณ์ขัวก่าย
จัดพิธีพราหมณ์คอนสวรรค์
จัดพิธีพราหมณ์คูสะคาม
จัดพิธีพราหมณ์ธาตุ
จัดพิธีพราหมณ์นาคำ
จัดพิธีพราหมณ์นาซอ
จัดพิธีพราหมณ์วานรนิวาส
จัดพิธีพราหมณ์ศรีวิชัย
จัดพิธีพราหมณ์หนองสนม
จัดพิธีพราหมณ์หนองแวง
จัดพิธีพราหมณ์หนองแวงใต้
จัดพิธีพราหมณ์อินทร์แปลง
จัดพิธีพราหมณ์เดื่อศรีคันไชย

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอวาริชภูมิ
จัดพิธีพราหมณ์คำบ่อ
จัดพิธีพราหมณ์ค้อเขียว
จัดพิธีพราหมณ์ปลาโหล
จัดพิธีพราหมณ์วาริชภูมิ
จัดพิธีพราหมณ์หนองลาด

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอสว่างแดนดิน
จัดพิธีพราหมณ์คำสะอาด
จัดพิธีพราหมณ์ค้อใต้
จัดพิธีพราหมณ์ตาลเนิ้ง
จัดพิธีพราหมณ์ตาลโกน
จัดพิธีพราหมณ์ทรายมูล
จัดพิธีพราหมณ์ธาตุทอง
จัดพิธีพราหมณ์บงเหนือ
จัดพิธีพราหมณ์บงใต้
จัดพิธีพราหมณ์บ้านต้าย
จัดพิธีพราหมณ์บ้านถ่อน
จัดพิธีพราหมณ์พันนา
จัดพิธีพราหมณ์สว่างแดนดิน
จัดพิธีพราหมณ์หนองหลวง
จัดพิธีพราหมณ์แวง
จัดพิธีพราหมณ์โคกสี
จัดพิธีพราหมณ์โพนสูง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอส่องดาว
จัดพิธีพราหมณ์ท่าศิลา
จัดพิธีพราหมณ์ปทุมวาปี
จัดพิธีพราหมณ์วัฒนา
จัดพิธีพราหมณ์ส่องดาว

จัดพิธีพราหมณ์อำเภออากาศอำนวย
จัดพิธีพราหมณ์ท่าก้อน
จัดพิธีพราหมณ์นาฮี
จัดพิธีพราหมณ์บะหว้า
จัดพิธีพราหมณ์วาใหญ่
จัดพิธีพราหมณ์สามัคคีพัฒนา
จัดพิธีพราหมณ์อากาศ
จัดพิธีพราหมณ์โพนงาม
จัดพิธีพราหมณ์โพนแพง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเจริญศิลป์
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งแก
จัดพิธีพราหมณ์บ้านเหล่า
จัดพิธีพราหมณ์หนองแปน
จัดพิธีพราหมณ์เจริญศิลป์
จัดพิธีพราหมณ์โคกศิลา

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเต่างอย
จัดพิธีพราหมณ์จันทร์เพ็ญ
จัดพิธีพราหมณ์นาตาล
จัดพิธีพราหมณ์บึงทวาย
จัดพิธีพราหมณ์เต่างอย

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเมือง
จัดพิธีพราหมณ์ขมิ้น
จัดพิธีพราหมณ์งิ้วด่อน
จัดพิธีพราหมณ์ดงชน
จัดพิธีพราหมณ์ดงมะไฟ
จัดพิธีพราหมณ์ท่าแร่
จัดพิธีพราหมณ์ธาตุนาเวง
จัดพิธีพราหมณ์ธาตุเชิงชุม
จัดพิธีพราหมณ์พังขว้าง
จัดพิธีพราหมณ์ม่วงลาย
จัดพิธีพราหมณ์หนองลาด
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยยาง
จัดพิธีพราหมณ์ฮางโฮง
จัดพิธีพราหมณ์เชียงเครือ
จัดพิธีพราหมณ์เหล่าปอแดง
จัดพิธีพราหมณ์โคกก่อง
จัดพิธีพราหมณ์โนนหอม

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอโคกศรีสุพรรณ
จัดพิธีพราหมณ์ด่านม่วงคำ
จัดพิธีพราหมณ์ตองโขบ
จัดพิธีพราหมณ์เหล่าโพนค้อ
จัดพิธีพราหมณ์แมดนาท่ม

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอโพนนาแก้ว
จัดพิธีพราหมณ์นาตงวัฒนา
จัดพิธีพราหมณ์นาแก้ว
จัดพิธีพราหมณ์บ้านแป้น
จัดพิธีพราหมณ์บ้านโพน
จัดพิธีพราหมณ์เชียงสือ