สู่ขวัญลำปาง รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์ลำปาง
จัดพิธีไหว้ครูลำปาง
บวงสรวงพระแม่ธรณีลำปาง
จัดบวงสรวงพญานาคลำปาง
จัดพิธีครอบครูลำปาง
จัดพิธีสู่ขวัญลำปาง
ตั้งศาลพระภูมิลำปาง
รับจัดพิธีบวงสรวงลำปาง
จัดพิธียกเสาเอกลำปาง
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์‎ลำปาง ผลงานของเรา 

                           ติดต่อสอบถาม   

ไหว้ครูลำปาง
พิธีการไหว้ครูลำปาง
สู่ขวัญบูลกุลลำปาง
ดูฮวงจุ้ยลำปาง
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมลำปาง
ตั้งศาลพระภูมิลำปาง
การตั้งศาลพระภูมิลำปาง
ตั้งศาลตายายลำปาง
ตั้งศาลเจ้าที่ลำปาง
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีลำปาง ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีลำปาง
ยกเสาเอกลำปาง
วางศิลาฤกษ์ลำปาง
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

จัดพิธีพราหมณ์อำเภองาว
จัดพิธีพราหมณ์นาแก
จัดพิธีพราหมณ์บ้านร้อง
จัดพิธีพราหมณ์บ้านหวด
จัดพิธีพราหมณ์บ้านอ้อน
จัดพิธีพราหมณ์บ้านแหง
จัดพิธีพราหมณ์บ้านโป่ง
จัดพิธีพราหมณ์ปงเตา
จัดพิธีพราหมณ์หลวงเหนือ
จัดพิธีพราหมณ์หลวงใต้
จัดพิธีพราหมณ์แม่ตีบ

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอวังเหนือ
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งฮั้ว
จัดพิธีพราหมณ์ร่องเคาะ
จัดพิธีพราหมณ์วังซ้าย
จัดพิธีพราหมณ์วังทรายคำ
จัดพิธีพราหมณ์วังทอง
จัดพิธีพราหมณ์วังเหนือ
จัดพิธีพราหมณ์วังแก้ว
จัดพิธีพราหมณ์วังใต้

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอสบปราบ
จัดพิธีพราหมณ์นายาง
จัดพิธีพราหมณ์สบปราบ
จัดพิธีพราหมณ์สมัย
จัดพิธีพราหมณ์แม่กัวะ

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอห้างฉัตร
จัดพิธีพราหมณ์ปงยางคก
จัดพิธีพราหมณ์วอแก้ว
จัดพิธีพราหมณ์หนองหล่ม
จัดพิธีพราหมณ์ห้างฉัตร
จัดพิธีพราหมณ์เมืองยาว
จัดพิธีพราหมณ์เวียงตาล
จัดพิธีพราหมณ์แม่สัน

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเกาะคา
จัดพิธีพราหมณ์ท่าผา
จัดพิธีพราหมณ์นาแก้ว
จัดพิธีพราหมณ์นาแส่ง
จัดพิธีพราหมณ์ลำปางหลวง
จัดพิธีพราหมณ์วังพร้าว
จัดพิธีพราหมณ์ศาลา
จัดพิธีพราหมณ์เกาะคา
จัดพิธีพราหมณ์ใหม่พัฒนา
จัดพิธีพราหมณ์ไหล่หิน

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเถิน
จัดพิธีพราหมณ์นาโป่ง
จัดพิธีพราหมณ์ล้อมแรด
จัดพิธีพราหมณ์เถินบุรี
จัดพิธีพราหมณ์เวียงมอก
จัดพิธีพราหมณ์แม่ถอด
จัดพิธีพราหมณ์แม่ปะ
จัดพิธีพราหมณ์แม่มอก
จัดพิธีพราหมณ์แม่วะ

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเมือง
จัดพิธีพราหมณ์กล้วยแพะ
จัดพิธีพราหมณ์ชมพู
จัดพิธีพราหมณ์ต้นธงชัย
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งฝาย
จัดพิธีพราหมณ์นิคมพัฒนา
จัดพิธีพราหมณ์บุญนาคพัฒนา
จัดพิธีพราหมณ์บ่อแฮ้ว
จัดพิธีพราหมณ์บ้านค่า
จัดพิธีพราหมณ์บ้านเป้า
จัดพิธีพราหมณ์บ้านเสด็จ
จัดพิธีพราหมณ์บ้านเอื้อม
จัดพิธีพราหมณ์บ้านแลง
จัดพิธีพราหมณ์ปงแสนทอง
จัดพิธีพราหมณ์พระบาท
จัดพิธีพราหมณ์พิชัย
จัดพิธีพราหมณ์สบตุ๋ย
จัดพิธีพราหมณ์สวนดอก
จัดพิธีพราหมณ์หัวเวียง
จัดพิธีพราหมณ์เวียงเหนือ

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเมืองปาน
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งกว๋าว
จัดพิธีพราหมณ์บ้านขอ
จัดพิธีพราหมณ์หัวเมือง
จัดพิธีพราหมณ์เมืองปาน
จัดพิธีพราหมณ์แจ้ซ้อน

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเสริมงาม
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งงาม
จัดพิธีพราหมณ์เสริมกลาง
จัดพิธีพราหมณ์เสริมขวา
จัดพิธีพราหมณ์เสริมซ้าย

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอแจ้ห่ม
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งผึ้ง
จัดพิธีพราหมณ์บ้านสา
จัดพิธีพราหมณ์ปงดอน
จัดพิธีพราหมณ์วิเชตนคร
จัดพิธีพราหมณ์เมืองมาย
จัดพิธีพราหมณ์แจ้ห่ม
จัดพิธีพราหมณ์แม่สุก

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอแม่ทะ
จัดพิธีพราหมณ์ดอนไฟ
จัดพิธีพราหมณ์นาครัว
จัดพิธีพราหมณ์น้ำโจ้
จัดพิธีพราหมณ์บ้านกิ่ว
จัดพิธีพราหมณ์บ้านบอม
จัดพิธีพราหมณ์ป่าตัน
จัดพิธีพราหมณ์วังเงิน
จัดพิธีพราหมณ์สันดอนแก้ว
จัดพิธีพราหมณ์หัวเสือ
จัดพิธีพราหมณ์แม่ทะ

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอแม่พริก
จัดพิธีพราหมณ์ผาปัง
จัดพิธีพราหมณ์พระบาทวังตวง
จัดพิธีพราหมณ์แม่ปุ
จัดพิธีพราหมณ์แม่พริก

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอแม่เมาะ
จัดพิธีพราหมณ์จางเหนือ
จัดพิธีพราหมณ์นาสัก
จัดพิธีพราหมณ์บ้านดง
จัดพิธีพราหมณ์สบป้าน
จัดพิธีพราหมณ์แม่เมาะ