ไหว้ครูน่าน รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์น่าน
จัดพิธีไหว้ครูน่าน
บวงสรวงพระแม่ธรณีน่าน
จัดบวงสรวงพญานาคน่าน
จัดพิธีครอบครูน่าน
จัดพิธีสู่ขวัญน่าน
ตั้งศาลพระภูมิน่าน
รับจัดพิธีบวงสรวงน่าน
จัดพิธียกเสาเอกน่าน
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์‎น่าน ผลงานของเรา  

                          ติดต่อสอบถาม   

ไหว้ครูน่าน
พิธีการไหว้ครูน่าน
สู่ขวัญบูลกุลน่าน
ดูฮวงจุ้ยน่าน
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมน่าน
ตั้งศาลพระภูมิน่าน
การตั้งศาลพระภูมิน่าน
ตั้งศาลตายายน่าน
ตั้งศาลเจ้าที่น่าน
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีน่าน  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีน่าน
ยกเสาเอกน่าน
วางศิลาฤกษ์น่าน
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอภูเพียง
จัดพิธีพราหมณ์ท่าน้าว
จัดพิธีพราหมณ์นาปัง
จัดพิธีพราหมณ์น้ำเกี๋ยน
จัดพิธีพราหมณ์น้ำแก่น
จัดพิธีพราหมณ์ฝายแก้ว
จัดพิธีพราหมณ์ม่วงตึ๊ด
จัดพิธีพราหมณ์เมืองจัง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอทุ่งช้าง
จัดพิธีพราหมณ์งอบ
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งช้าง
จัดพิธีพราหมณ์ปอน
จัดพิธีพราหมณ์และ

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอท่าวังผา
จัดพิธีพราหมณ์จอมพระ
จัดพิธีพราหมณ์ตาลชุม
จัดพิธีพราหมณ์ท่าวังผา
จัดพิธีพราหมณ์ป่าคา
จัดพิธีพราหมณ์ผาตอ
จัดพิธีพราหมณ์ยม
จัดพิธีพราหมณ์ริม
จัดพิธีพราหมณ์ศรีภูมิ
จัดพิธีพราหมณ์แสนทอง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอนาน้อย
จัดพิธีพราหมณ์นาน้อย
จัดพิธีพราหมณ์น้ำตก
จัดพิธีพราหมณ์บัวใหญ่
จัดพิธีพราหมณ์ศรีษะเกษ
จัดพิธีพราหมณ์สถาน
จัดพิธีพราหมณ์สันทะ
จัดพิธีพราหมณ์เชียงของ

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอนาหมื่น
จัดพิธีพราหมณ์นาทะนุง
จัดพิธีพราหมณ์บ่อแก้ว
จัดพิธีพราหมณ์ปิงหลวง
จัดพิธีพราหมณ์เมืองลี่

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอบ่อเกลือ
จัดพิธีพราหมณ์ดงพญา
จัดพิธีพราหมณ์บ่อเกลือเหนือ
จัดพิธีพราหมณ์บ่อเกลือใต้
จัดพิธีพราหมณ์ภูฟ้า

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอบ้านหลวง
จัดพิธีพราหมณ์บ้านพี้
จัดพิธีพราหมณ์บ้านฟ้า
จัดพิธีพราหมณ์ป่าคาหลวง
จัดพิธีพราหมณ์สวด

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอปัว
จัดพิธีพราหมณ์ปัว
จัดพิธีพราหมณ์ป่ากลาง
จัดพิธีพราหมณ์ภูคา
จัดพิธีพราหมณ์วรนคร
จัดพิธีพราหมณ์ศิลาเพชร
จัดพิธีพราหมณ์ศิลาแลง
จัดพิธีพราหมณ์สกาด
จัดพิธีพราหมณ์สถาน
จัดพิธีพราหมณ์อวน
จัดพิธีพราหมณ์เจดียชัย
จัดพิธีพราหมณ์แงง
จัดพิธีพราหมณ์ไชยวัฒนา

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอสองแคว
จัดพิธีพราหมณ์ชนแดน
จัดพิธีพราหมณ์นาไร่หลวง
จัดพิธีพราหมณ์ยอด

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอสันติสุข
จัดพิธีพราหมณ์ดู่พงษ์
จัดพิธีพราหมณ์ป่าแลวหลวง
จัดพิธีพราหมณ์พงษ์

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จัดพิธีพราหมณ์ขุนน่าน
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยโก๋น

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเชียงกลาง
จัดพิธีพราหมณ์พญาแก้ว
จัดพิธีพราหมณ์พระธาตุ
จัดพิธีพราหมณ์พระพุทธบาท
จัดพิธีพราหมณ์เชียงกลาง
จัดพิธีพราหมณ์เชียงคาน
จัดพิธีพราหมณ์เปือ

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเมือง
จัดพิธีพราหมณ์กองควาย
จัดพิธีพราหมณ์ดู่ใต้
จัดพิธีพราหมณ์ถืมตอง
จัดพิธีพราหมณ์นาชาว
จัดพิธีพราหมณ์บ่อ
จัดพิธีพราหมณ์ผาสิงห์
จัดพิธีพราหมณ์สวก
จัดพิธีพราหมณ์สะเนียน
จัดพิธีพราหมณ์เรือง
จัดพิธีพราหมณ์ในเวียง
จัดพิธีพราหมณ์ไชยสถาน

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเวียงสา
จัดพิธีพราหมณ์กลางเวียง
จัดพิธีพราหมณ์ขึ่ง
จัดพิธีพราหมณ์จอมจันทร์
จัดพิธีพราหมณ์ตาลชุม
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งศรีทอง
จัดพิธีพราหมณ์นาเหลือง
จัดพิธีพราหมณ์น้ำปั้ว
จัดพิธีพราหมณ์น้ำมวบ
จัดพิธีพราหมณ์ปงสนุก
จัดพิธีพราหมณ์ยาบหัวนา
จัดพิธีพราหมณ์ส้าน
จัดพิธีพราหมณ์ส้านนาหนองใหม่
จัดพิธีพราหมณ์อ่ายนาไลย
จัดพิธีพราหมณ์แม่ขะนิง
จัดพิธีพราหมณ์แม่สา
จัดพิธีพราหมณ์แม่สาคร
จัดพิธีพราหมณ์ไหล่น่าน

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอแม่จริม
จัดพิธีพราหมณ์น้ำปาย
จัดพิธีพราหมณ์น้ำพาง
จัดพิธีพราหมณ์หนองแดง
จัดพิธีพราหมณ์หมอเมือง
จัดพิธีพราหมณ์แม่จริม