แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์  สำนักงาน กศน.

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา การสรุปความและตีความ
3 ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
4 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
5 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
8 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
9 แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
10 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
11 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
12 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
13 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
14 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
15 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
16 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
17 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุด 1
18 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุด 2


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา