แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.

แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน  สำนักงาน กศน.

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา การสรุปความและตีความ
3 ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
4 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
5 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
8 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
9 แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
10 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
11 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
12 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
13 การบริหารแผนงาน โครงการ
14 ความรู้ในการเขียนโครงการ
15 การจัดทำแผนปฏิบัติงาน
16 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
17 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา