แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.


แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ  สำนักงาน กศน.

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา การสรุปความและตีความ
3 ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
4 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
5 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
8 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
9 แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
10 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
11 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
12 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
13 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
14 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
15 การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ
16 แนวข้อสอบตำแหน่งพัสดุ
17 แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
18 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา