น้ำบาดาลบุรีรัมย์ บ่อบาดาล เจาะน้ำบาดาล รับเจาะน้าบาดาลราคาถูก

รับเจาะน้ำบาดาลบุรีรัมย์ โทร 090-9218474 บ่อบาดาล เจาะน้ำบาดาล รับเจาะน้าบาดาลราคาถูก
ช่างเจาะบาดาลบุรีรัมย์ ,  น้ำบาดาลบุรีรัมย์ ,  บ่อบาดาลบุรีรัมย์ ,  เจาะบาดาลบุรีรัมย์
รับเจาะบาดาลบุรีรัมย์ รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล  การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

 ติดต่อช่างเจาะบาดาล   ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสงค์จะเจาะน้ำบาดาลดำเนินการดังนี้

1. ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ( ตามแบบ นบ.1 ) ณ ที่ทำการ อบต./เทศบาล นั้นๆ
2. แนบหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาตเจาะ ดังนี้
ผู้ขอรับใบอนุญาตกรณีบุคคลธรรมดา    
     1. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอ ผู้รับมอบอำนาจ และหรือ ผู้ให้ความยินยอม
     2. หนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีไม่ได้มายื่นขอด้วยตนเอง)
     3. สำเนาหลักฐานการมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.
3 หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หนังสือครอบครองสิทธิ์ที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาลในที่ดิน หรือลงชื่อรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ ในที่ดินในคำขอรับใบอนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาล กรณีมอบอำนาจต้องมีสำเนาบัตรของผู้รับมอบด้วย
4. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน (กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม)
5. แบบแปลนจัดสรร (กรณีเป็นหมู่บ้านจัดสรร หรือที่ดินจัดสรร)
6. สำเนาหนังสือรับรองช่างเจาะ ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะหรือผู้รับเหมาเจาะ (สำหรับบ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตอนบนตั้งแต่ 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) ขึ้นไป และสำเนาหนังสือรับรอง นักธรณีวิทยา หรือ วิศวกร ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะ หรือ ผู้รับเหมาเจาะ สำหรับบ่อน้ำบาดาลขนาด 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร) ขึ้นไป ในเขตวิกฤตน้ำบาดาล และบ่อน้ำบาดาลขนาด 8 นิ้ว (200 มิลลิเมตร) ขึ้นไป นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล 69 จังหวัด)
7. แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและสถานที่ที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาล
8. เอกสารอื่นตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด
ผู้ขอรับใบอนุญาตกรณีเป็นนิติบุคคล
     1. สำเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลแสดงรายนามผู้มีอำนาจลงนาม , สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้รับมอบอ้านาจ และหรือผู้ให้ความยินยอม
     2. หนังสือมอบอ้านาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีกรรมการผู้จัดการไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเอง)
     3. สำเนาหลักฐานการมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หนังสือครอบครองสิทธิ์ที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาลในที่ดิน หรือลงชื่อรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ ในที่ดินในคำขอรับใบอนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาล กรณีมอบอำนาจต้องมีสำเนาบัตรของผู้รับมอบด้วย
     4. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน (กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม)
     5. แบบแปลนจัดสรร (กรณีเป็นหมู่บ้านจัดสรร หรือที่ดินจัดสรร)
     6. สำเนาหนังสือรับรองช่างเจาะ ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะหรือผู้รับเหมาเจาะ (สำหรับบ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตอนบนตั้งแต่ 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) ขึ้นไป และสำเนาหนังสือรับรอง นักธรณีวิทยา หรือ วิศวกร ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะ หรือ ผู้รับเหมาเจาะ สำหรับบ่อน้ำบาดาลขนาด 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร) ขึ้นไป ในเขตวิกฤตน้ำบาดาล และบ่อน้ำบาดาลขนาด 8 นิ้ว (200 มิลลิเมตร) ขึ้นไป นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล 69 จังหวัด)
     7. แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและสถานที่ที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาล
     8. เอกสารอื่นตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด
ขั้นนตอนที่ 2ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตเจาะ โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 วัน ทำการ
2. รับคำขอ ลงทะเบียนรับ และรับช้าระค่าธรรมเนียมค้าขอตามอัตราที่กำหนด
ขั้นตอนที่ 3 – 4 1. ตรวจสอบแหล่งน้ำจากแผนที่น้ำบาดาล โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 วันทำการ หรือ ตรวจสอบสถานที่โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน 2 วันทำการ
ขั้นตอนที่ 5 1. พิจารณาค้าขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล           
     1.1 คำขอรับใบอนุญาตเจาะที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดน้อยกว่า 4 นิ้ว ( 100 มิลลิเมตร )           
     1.2 คำขอรับใบอนุญาตเจาะที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดเท่ากับหรือมากกว่า 4 นิ้ว ( 100 มิลลิเมตร ) และด้าเนินเรื่องส่ง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 วันทำการ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตฯ
ขั้นตอนที่ 6 1. การพิจารณาออกอนุญาต/ไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดน้อยกว่า 4 นิ้ว ( 100 มิลลิเมตร )    
     1.1 นายก อบต./เทศบาล ในฐานะพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่พิจารณาการอนุญาตหรือไม่อนุญาตการเจาะน้ำบาดาลโดยต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 2 วันทำการ      
     1.2 ดำเนินการแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
          1.2.1 กรณีพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ดำเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้มาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
          1.2.2 กรณีพิจารณาไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ดำเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้รับทราบ 
ขั้นตอนที่ 7 1. การพิจารณาออกอนุญาต/ไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดเท่ากับหรือมากกว่า 4 นิ้ว ( 100 มิลลิเมตร ) แต่ไม่มากกว่าหรือเท่ากับ 8 นิ้ว ( 200 มิลลิเมตร )      
     1.1 ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่น้ำบาดาลประจำท้องที่จัดให้มีการประชุม อกก.เขต เพื่อดำเนินพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตการเจาะน้ำบาดาลโดยต้องมีการจัดประชุมภายใน 20 วันทำการ       
     1.2 ดำเนินการพิจารณาออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ตามมติ อกก.เขตโดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 วันทำการ และดำเนินการส่งใบอนุญาตให้ อบต./เทศบาล      
     1.3 ดำเนินการแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
          1.3.1 กรณีพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ อบต.ดำเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้มาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
          1.3.2 กรณีพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ อบต.ดำเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้มาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
ขั้นตอนที่ 8 1. ผู้มายื่นขอรับอนุญาตเจาะน้ำบาดาล      
     1.1 กรณีได้รับใบอนุญาตให้มาช้าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล      
     1.2 กรณีไม่ได้รับใบอนุญาตให้มารับทราบถึงการไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล


บริการยกบ้านบุรีรัมย์ เลื่อนบ้าน หมุนบ้าน ย้ายบ้าน เปลี่ยนเสา แก้ไขปัญหาบ้าน-อาคาร-โรงงานทรุดเอียง ดีดบ้านปูนโดยใช้แม่แรงไฮโดรลิคไฟฟ้าเข้าทำงาน แก้ไขปัญหาบ้านต่ำ หนีน้ำท่วม ผลงานช่างดีดบ้าน
ยกบ้าน2ชั้นบุรีรัมย์
ราคาดีดบ้านบุรีรัมย์
อุปกรณ์ยกบ้านบุรีรัมย์
ดีดบ้านราคาบุรีรัมย์
ยกบ้านบุรีรัมย์
รับดีดบ้านปูนบุรีรัมย์
ดีดบ้านทรุดบุรีรัมย์
 

การพัฒนาน้ำบาดาล

การพัฒนาน้ำบาดาล หมายถึง วิธีการที่จะนำน้ำบาดาลจากชั้นหินกักเก็บน้ำที่อยู่ภายใต้ผิวดิน ขึ้นมาใช้ประโยชน์ ขั้นตอนของการพัฒนาน้ำบาดาล ประกอบด้วย

1. การสำรวจน้ำบาดาล

โดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบว่าในบริเวณพื้นที่สำรวจมีน้ำบาดาลอยู่หรือไม่ มีปริมาณมากน้อยเท่าใด จะสามารถพัฒนาน้ำขึ้นมาใช้ได้เท่าไหร่ คุณภาพน้ำบาดาลเป็นอย่างไร

การสำรวจแบ่งออกได้เป็น 2 แบบใหญ่ ๆ คือ

การสำรวจทางด้านธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา
การสำรวจทางด้านธรณีฟิสิกส์ เช่น การสำรวจความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ
การสำรวจความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ (Resistivity Method) คุณสมบัติทางกายภาพที่วัดคือ ความต้านทานไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนกลับของการนำไฟฟ้า โดยปกติแล้วชั้นดิน ชั้นหิน จะไม่นำไฟฟ้า ยกเว้นมีน้ำแทรกอยู่ตามช่องว่าง หรือตามรอยแตกรอยแยก

2. การเจาะบ่อ

การเจาะบ่อ (Well Drilling) มีวิธีการหลายๆ แบบที่ใช้เครื่องมือ แตกต่างกันออกไป ซึ่งการเลือกวิธีการเจาะบ่อ โดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับ ชนิดของหินที่อยู่ภายใต้ผิวดินและความลึกที่ต้องการเจาะเป็นสำคัญ วิธีการที่นิยมใช้ได้แก่

การเจาะแบบกระแทก
การเจาะแบบหมุน
การเจาะแบบใช้ลม

3. การปรับปรุงและพัฒนาบ่อ

การปรับปรุงบ่อ (Well completion) การปรับปรุงบ่อหรือการทำบ่อ ได้แก่ การทำรูเจาะให้เป็นบ่อน้ำ เพื่อพัฒนานำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ และเพื่อป้องกันการพังทลายของบ่อ การปรับปรุง ประกอบด้วย การออกแบบบ่อ การใส่ท่อกรุ การกรุกรวด

การพัฒนาบ่อ (Well Development) วัตถุประสงค์ เพื่อทำให้บ่อมีน้ำเพิ่มมากขึ้น ป้องกันไม่ให้ทรายไหลเข้าบ่อ ทำให้บ่อมีอายุ การใช้งานได้นาน หลักการ คือ ทำให้เม็ดกรวดทรายที่อยู่รอบบ่อเรียงตัวอย่างเป็น ระเบียบ ทำให้มีความพรุนและความซึมได้สูง วิธีการที่นิยม คือการเป่าล้างด้วยลม

4. การสูบทดสอบ

การสูบทดสอบ (Pumping Test) เป็นสิ่งที่จำเป็น ต้องกระทำภายหลังจากการปรับปรุงและพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ทำเพื่อ ให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำที่จะสามารถสูบขึ้นมา ใช้ โดยข้อมูลเหล่านี้จะใช้เพื่อการเลือกเครื่องสูบน้ำให้ถูกต้อง และเหมาะสม

5. การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพน้ำ

การตรวจสอบคุณภาพน้ำ (Water Quality Test) คุณภาพน้ำบาดาล มีความสำคัญต่อการพัฒนาบ่อบาดาลมาก เนื่องจากคุณภาพของน้ำบาดาลจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสามารถในการนำไปใช้ประโยชน์ โดยทั่วไปอาจจำแนกการใช้ น้ำบาดาลได้เป็น 3 ประเภท คือ การใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค การใช้เพื่อการเกษตรกรรม หรือการชลประทาน และการใช้ เพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งในการใช้งานแต่ละประเภท จะมีมาตรฐานคุณภาพน้ำที่แตกต่างกันออกไป

การปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Treatment) บางครั้งคุณภาพน้ำบาดาลที่พัฒนาขึ้นมาได้ ไม่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ อาทิ น้ำมีปริมาณสารละลายเหล็กสูง ไม่สามารถบริโภคได้ หรือน้ำมีปริมาณความกระด้าง ไม่สามารถใช้เพื่อการซักล้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ได้แก่ การกำจัดสิ่งเจือปนในน้ำ การกำจัดเหล็กและแมงกานิส การกำจัดความกระด้าง การกำจัดน้ำกร่อยหรือน้ำเค็ม การฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น

6. การบำรุงรักษา

ในการพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ เมื่อได้ปริมาณ และคุณภาพน้ำตามที่ต้องการเแล้ว เมื่อใช้ไปในระยะเวลาที่นานหรือต้องการให้ใช้งานได้นาน ควรมีการบำรุงรักษาทั้งในแง่ของการบำรุงรักษาบ่อบาดาล และการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องสูบ
โดยทั่วไปบ่อบาดาลจะมีประสิทธิภาพลดลง เนื่องจากปัจจัยหลายประการ อาทิ ระดับน้ำบาดาลหรือระดับแรงดันของน้ำ ลดลง การอุดตันของท่อเซาะร่องหรือท่อกรอง รวมทั้งประสิทธิภาพที่ลดลงของเครื่องสูบ ซึ่งบ่อบาดาลที่มีการออกแบบไว้ดี ตั้งแต่เริ่มต้น และมีการใช้งานอย่างเหมาะสมจะมีอายุการใช้งานได้นาน

 

 
รับซื้อโครงเหล็กบุรีรัมย์ รื้อถอนอาคาร ทุบบ้าน
รับซื้อโครงสร้างเหล็ก. รับซื้อโครงสร้างเหล็ก โรงงาน ซื้อโครงเหล็ก โครงหลังคาเหล็ก โกดังสินค้า บริการรับซื้อถึงที่ ผลงานของเรา
ต้องการขายโครงหลังคาบุรีรัมย์
รับซื้อโครงเหล็กบุรีรัมย์
รับซื้อโครงสร้างเหล็กบุรีรัมย์
รับรื้อโครงเหล็กบุรีรัมย์
รับซื้อโครงป้ายบุรีรัมย์
รับรื้อถอนโครงเหล็กบุรีรัมย์
โครงเหล็กเก่าบุรีรัมย์
รื้อโครงสร้างเหล็กบุรีรัมย์


กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้อธิบายความแก่ผู้ที่สงสัยว่า การเจาะบ่อน้ำบาดาลสักบ่อในที่ดินของตัวเอง ทั้งที่ประชาชนเป็นคนออกเงินค่าใช้จ่ายในการจ้างช่างเอกชนมาขุดเจาะ สร้างบ่อ
และซื้อเครื่องสูบเองทั้งหมด แต่ทำไมถึงต้องยื่นเรื่องขออนุญาตเจาะกับทางราชการ ไว้เป็นหลักปฏิบัติสำหรับผู้ต้องการเจาะและใช้น้ำบาดาล ดังนี้

1.น้ำบาดาลเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ทุกคนมีสิทธินำขึ้นมาใช้ได้ แต่การเจาะบ่อน้ำบาดาลที่ไม่ได้มาตรฐานและการใช้น้ำบาดาลมากเกินความสมดุลจะทำให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาลได้

2.หากใช้น้ำบาดาลอย่างฟุ่มเฟือย และไม่มีประสิทธิภาพ อาจทำให้คุณภาพน้ำใต้ดินเปลี่ยนแปลงไป คุณภาพต่ำลง เกิดปัญหาการรุกล้ำของน้ำเค็ม การปนเปื้อนของสารพิษในแหล่งน้ำซึ่งจะทำให้สูญเสียแหล่งน้ำบาดาลและเกิดอันตรายต่อสุขภาพ หากนำมาใช้อุปโภคบริโภค

3.ภาครัฐจึงมีความจำเป็นต้องเข้ามากำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาล เพื่อให้มีการพัฒนานำน้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์อย่างสมดุล ถูกต้องตามหลักวิชาการ สร้างความมั่นคงด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างอนุรักษ์และยั่งยืน และ

4.กฎหมายกำหนดให้ กรุงเทพมหานคร ทุกจังหวัดในราชอาณาจักรไทยเป็นเขตน้ำบาดาล และกำหนดให้น้ำใต้ดินที่อยู่ลึกจากผิวดิน เกินกว่า 15 เมตร เป็นน้ำบาดาล ดังนั้น ผู้ใช้น้ำจากบ่อบาดาลทุกจังหวัดทั่วประเทศที่มีความลึกจากผิวดินเกินกว่า 15 เมตร
จึงต้องไปยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลให้ถูกต้อง ฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ช่างเจาะบาดาลอำเภอบ้านด่าน
ช่างเจาะบาดาลบ้านด่าน
ช่างเจาะบาดาลปราสาท
ช่างเจาะบาดาลวังเหนือ
ช่างเจาะบาดาลโนนขวาง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอแคนดง
ช่างเจาะบาดาลดงพลอง
ช่างเจาะบาดาลสระบัว
ช่างเจาะบาดาลหัวฝาย
ช่างเจาะบาดาลแคนดง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอกระสัง
ช่างเจาะบาดาลกระสัง
ช่างเจาะบาดาลกันทรารมย์
ช่างเจาะบาดาลชุมแสง
ช่างเจาะบาดาลบ้านปรือ
ช่างเจาะบาดาลลำดวน
ช่างเจาะบาดาลศรีภูมิ
ช่างเจาะบาดาลสองชั้น
ช่างเจาะบาดาลสูงเนิน
ช่างเจาะบาดาลหนองเต็ง
ช่างเจาะบาดาลห้วยสำราญ
ช่างเจาะบาดาลเมืองไผ่

ช่างเจาะบาดาลอำเภอคูเมือง
ช่างเจาะบาดาลคูเมือง
ช่างเจาะบาดาลตูมใหญ่
ช่างเจาะบาดาลบ้านแพ
ช่างเจาะบาดาลปะเคียบ
ช่างเจาะบาดาลพรสำราญ
ช่างเจาะบาดาลหนองขมาร
ช่างเจาะบาดาลหินเหล็กไฟ

ช่างเจาะบาดาลอำเภอชำนิ
ช่างเจาะบาดาลชำนิ
ช่างเจาะบาดาลช่อผกา
ช่างเจาะบาดาลละลวด
ช่างเจาะบาดาลหนองปล่อง
ช่างเจาะบาดาลเมืองยาง
ช่างเจาะบาดาลโคกสนวน

ช่างเจาะบาดาลอำเภอนางรอง
ช่างเจาะบาดาลก้านเหลือง
ช่างเจาะบาดาลชุมแสง
ช่างเจาะบาดาลถนนหัก
ช่างเจาะบาดาลทรัพย์พระยา
ช่างเจาะบาดาลทุ่งแสงทอง
ช่างเจาะบาดาลนางรอง
ช่างเจาะบาดาลบ้านสิงห์
ช่างเจาะบาดาลลำไทรโยง
ช่างเจาะบาดาลสะเดา
ช่างเจาะบาดาลหนองกง
ช่างเจาะบาดาลหนองยายพิมพ์
ช่างเจาะบาดาลหนองโบสถ์
ช่างเจาะบาดาลหนองโสน
ช่างเจาะบาดาลหนองไทร
ช่างเจาะบาดาลหัวถนน

ช่างเจาะบาดาลอำเภอนาโพธิ์
ช่างเจาะบาดาลดอนกอก
ช่างเจาะบาดาลนาโพธิ์
ช่างเจาะบาดาลบ้านคู
ช่างเจาะบาดาลบ้านดู่
ช่างเจาะบาดาลศรีสว่าง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอบ้านกรวด
ช่างเจาะบาดาลจันทบเพชร
ช่างเจาะบาดาลบึงเจริญ
ช่างเจาะบาดาลบ้านกรวด
ช่างเจาะบาดาลปราสาท
ช่างเจาะบาดาลสายตะกู
ช่างเจาะบาดาลหนองไม้งาม
ช่างเจาะบาดาลหินลาด
ช่างเจาะบาดาลเขาดินเหนือ
ช่างเจาะบาดาลโนนเจริญ

ช่างเจาะบาดาลอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
ช่างเจาะบาดาลกู่สวนแตง
ช่างเจาะบาดาลทองหลาง
ช่างเจาะบาดาลหนองเยือง
ช่างเจาะบาดาลหนองแวง
ช่างเจาะบาดาลแดงใหญ่

ช่างเจาะบาดาลอำเภอประโคนชัย
ช่างเจาะบาดาลจรเข้มาก
ช่างเจาะบาดาลตะโกตาพิ
ช่างเจาะบาดาลบ้านไทร
ช่างเจาะบาดาลประทัดบุ
ช่างเจาะบาดาลประโคนชัย
ช่างเจาะบาดาลปังกู
ช่างเจาะบาดาลละเวี้ย
ช่างเจาะบาดาลสี่เหลี่ยม
ช่างเจาะบาดาลหนองบอน
ช่างเจาะบาดาลเขาคอก
ช่างเจาะบาดาลแสลงโทน
ช่างเจาะบาดาลโคกตูม
ช่างเจาะบาดาลโคกมะขาม
ช่างเจาะบาดาลโคกม้า
ช่างเจาะบาดาลโคกย่าง
ช่างเจาะบาดาลไพศาล

ช่างเจาะบาดาลอำเภอปะคำ
ช่างเจาะบาดาลปะคำ
ช่างเจาะบาดาลหนองบัว
ช่างเจาะบาดาลหูทำนบ
ช่างเจาะบาดาลโคกมะม่วง
ช่างเจาะบาดาลไทยเจริญ

ช่างเจาะบาดาลอำเภอพลับพลาชัย
ช่างเจาะบาดาลจันดุม
ช่างเจาะบาดาลป่าชัน
ช่างเจาะบาดาลสะเดา
ช่างเจาะบาดาลสำโรง
ช่างเจาะบาดาลโคกขมิ้น

ช่างเจาะบาดาลอำเภอพุทไธสง
ช่างเจาะบาดาลบ้านจาน
ช่างเจาะบาดาลบ้านยาง
ช่างเจาะบาดาลบ้านเป้า
ช่างเจาะบาดาลบ้านแวง
ช่างเจาะบาดาลพุทไธสง
ช่างเจาะบาดาลมะเฟือง
ช่างเจาะบาดาลหายโศก

ช่างเจาะบาดาลอำเภอละหานทราย
ช่างเจาะบาดาลตาจง
ช่างเจาะบาดาลละหานทราย
ช่างเจาะบาดาลสำโรงใหม่
ช่างเจาะบาดาลหนองตระครอง
ช่างเจาะบาดาลหนองแวง
ช่างเจาะบาดาลโคกว่าน

ช่างเจาะบาดาลอำเภอลำปลายมาศ
ช่างเจาะบาดาลตลาดโพธิ์
ช่างเจาะบาดาลทะเมนชัย
ช่างเจาะบาดาลบุโพธิ์
ช่างเจาะบาดาลบ้านยาง
ช่างเจาะบาดาลผไทรินทร์
ช่างเจาะบาดาลลำปลายมาศ
ช่างเจาะบาดาลหนองกระทิง
ช่างเจาะบาดาลหนองคู
ช่างเจาะบาดาลหนองบัวโคก
ช่างเจาะบาดาลหนองโดน
ช่างเจาะบาดาลหินโคน
ช่างเจาะบาดาลเมืองแฝก
ช่างเจาะบาดาลแสลงพัน
ช่างเจาะบาดาลโคกกลาง
ช่างเจาะบาดาลโคกล่าม
ช่างเจาะบาดาลโคกสะอาด

ช่างเจาะบาดาลอำเภอสตึก
ช่างเจาะบาดาลกระสัง
ช่างเจาะบาดาลชุมแสง
ช่างเจาะบาดาลดอนมนต์
ช่างเจาะบาดาลทุ่งวัง
ช่างเจาะบาดาลท่าม่วง
ช่างเจาะบาดาลนิคม
ช่างเจาะบาดาลร่อนทอง
ช่างเจาะบาดาลสตึก
ช่างเจาะบาดาลสนามชัย
ช่างเจาะบาดาลสะแก
ช่างเจาะบาดาลหนองใหญ่
ช่างเจาะบาดาลเมืองแก

ช่างเจาะบาดาลอำเภอหนองกี่
ช่างเจาะบาดาลดอนอะราง
ช่างเจาะบาดาลทุ่งกระตาดพัฒนา
ช่างเจาะบาดาลทุ่งกระเต็น
ช่างเจาะบาดาลท่าโพธิ์ชัย
ช่างเจาะบาดาลบุกระสัง
ช่างเจาะบาดาลหนองกี่
ช่างเจาะบาดาลเมืองไผ่
ช่างเจาะบาดาลเย้ยปราสาท
ช่างเจาะบาดาลโคกสว่าง
ช่างเจาะบาดาลโคกสูง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอหนองหงส์
ช่างเจาะบาดาลสระทอง
ช่างเจาะบาดาลสระแก้ว
ช่างเจาะบาดาลหนองชัยศรี
ช่างเจาะบาดาลห้วยหิน
ช่างเจาะบาดาลเมืองฝ้าย
ช่างเจาะบาดาลเสาเดียว
ช่างเจาะบาดาลไทยสามัคคี

ช่างเจาะบาดาลอำเภอห้วยราช
ช่างเจาะบาดาลตาเสา
ช่างเจาะบาดาลบ้านตะโก
ช่างเจาะบาดาลสนวน
ช่างเจาะบาดาลสามแวง
ช่างเจาะบาดาลห้วยราช
ช่างเจาะบาดาลห้วยราชา
ช่างเจาะบาดาลเมืองโพธิ์
ช่างเจาะบาดาลโคกเหล็ก

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ช่างเจาะบาดาลตาเป๊ก
ช่างเจาะบาดาลถาวร
ช่างเจาะบาดาลยายแย้มวัฒนา
ช่างเจาะบาดาลอีสานเขต
ช่างเจาะบาดาลเจริญสุข

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะบาดาลกระสัง
ช่างเจาะบาดาลกลันทา
ช่างเจาะบาดาลชุมเห็ด
ช่างเจาะบาดาลถลุงเหล็ก
ช่างเจาะบาดาลบัวทอง
ช่างเจาะบาดาลบ้านบัว
ช่างเจาะบาดาลบ้านยาง
ช่างเจาะบาดาลพระครู
ช่างเจาะบาดาลลุมปุ๊ก
ช่างเจาะบาดาลสวายจึก
ช่างเจาะบาดาลสองห้อง
ช่างเจาะบาดาลสะแกซำ
ช่างเจาะบาดาลสะแกโพรง
ช่างเจาะบาดาลหนองตาด
ช่างเจาะบาดาลหลักเขต
ช่างเจาะบาดาลอิสาณ
ช่างเจาะบาดาลเมืองฝาง
ช่างเจาะบาดาลเสม็ด
ช่างเจาะบาดาลในเมือง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอโนนดินแดง
ช่างเจาะบาดาลลำนางรอง
ช่างเจาะบาดาลส้มป่อย
ช่างเจาะบาดาลโนนดินแดง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอโนนสุวรรณ
ช่างเจาะบาดาลดงอีจาน
ช่างเจาะบาดาลทุ่งจังหัน
ช่างเจาะบาดาลโกรกแก้ว
ช่างเจาะบาดาลโนนสุวรรณ