ขุดบ่อ รับออกแบบ วางผัง สวนเกษตร รับออกแบบโดยช่างที่มีประสบการณ์โดยตรง

รับขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา ขุดโคกหนองนา เกษตรทฤษฏีใหม่
รับงานขุดออกแบบ โมเดลโคกหนองนา รับขุดสระถมที่ วางผังสวนเกษตร
รับออกแบบฟาร์มสเตย์ รับออกแบบสวนเกษตรทฤษฎีใหม่
ผลงานของเรา

รับออกแบบวางผังสวนต่างๆ
รับขุดออกแบบโคกหนองนาโมเดล
การตรวจหาแหล่งน้ำบาดาล
รับออแบบเกษตรทฤษฎีใหม่
ออกแบบเศรษฐกิจพอเพียง
รับขุดสระเก็บกักน้ำ

ติดต่อสอบถาม

เศรษฐกิจพอเพียงคือ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาของ
ทฤษฎีใหม่” เป็นแนวทางหรือหลักในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง การขาดแคลนน้ำได้โดยไม่เดือดร้อนและยากลำบากนัก
ขุดสระ ผลงานของเรา
ขุดสระเลี้ยงปลา
ขุดสระเลี้ยงปลาปลูกผัก
ขุดคลองไส้ไก่
คลองไส้ไก่
โคกหนองนา
โคกหนองนาโมเดล
โครงการโคกหนองนาโมเดล
หนองนาโมเดล

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติ จัดการตัวมันเอง โดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบ
1. โคก: พื้นที่สูง ผลงานของเรา
– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง”
– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ
– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)
– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน
3. นา:
– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า
ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน

เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทฤษฎีใหม่คือ เกษตรทฤษฎีใหม่สรุป
การเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทฤษฎี ใหม่หมาย ถึง เศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ เกษตรทฤษฎีใหม่โมเดลเศรษฐกิจพอเพียงมีอะไรบ้าง ลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง ตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง
การดำเนินงานตามทฤษฎีใหม่มี 3 ขั้นตอน คือ ผลงานของเรา
1 ) การผลิต ให้พึ่งตนเองด้วยวิธีง่าย ค่อยเป็นค่อยไปตามกำลัง ให้พอมีพอกิน
2 ) การรวมพลังกันในรูปแบบ หรือ สหกรณ์ ร่วมแรงร่วมใจกัน ในด้านการผลิต การตลาด ความเป็นอยู่ สวัสดิการ การศึกษา สังคมและศาสนา
3 ) การดำเนินธุรกิจโดยติดต่อ ประสานงาน จัดหาทุนหรือแหล่งเงิน
ในขั้นแรกที่เป็นการผลิต ให้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 30 : 30 : 30 : 10 ดังนี้

ขุดสระเก็บกักน้ำ
พื้นที่ประมาณ 30% ให้ขุดสระเก็บกักน้ำ เพื่อให้มีน้ำใช้สม่ำเสมอตลอดปี โดยเก็บกักน้ำฝนในฤดูฝน และใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง
ปลูกข้าว
พื้นที่ประมาณ 30 % ให้ปลูกข้าวในฤดูฝน เพื่อใช้เป็นอาหารประจำวันสำหรับครัวเรือนให้เพียงพอตลอดปี โดยไม่ต้องซื้อหาในราคาแพง เป็นการลดค่าใช้จ่าย
ปลูกผลไม้ ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก
พื้นที่ประมาณ 30 % ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก พืชสมุนไพร ฯลฯ อย่างผสมผสานกัน และหลากหลายในพื้นที่เดียวกัน
เป็นที่อยู่อาศัย และอื่นๆ
พื้นที่ประมาณ 10 % ใช้เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ ถนนหนทาง คันดิน โรงเรือนและสิ่งก่อสร้างอื่น๐ รวมทั้งคอกเลี้ยงสัตว์ เรือนเพาะชำ ฉางเก็บผลิตผลการเกษตร ฯลฯ

บริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
ช่างบาดาล รับปรึกษางานระบบประปา อบต หมู่บ้าน โรงงานทำน้ำดื่ม โครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท ผลงานเจาะบาดาลของเรา
เจาะน้ำบาดาลปลูกพืช ทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา
มันสัปหลัง สวนทุเรียน อื่นๆ
ขุดบ่อบาดาลเลี้ยงสัตว์ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ ใน
รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษา
ซ่อมบ่อบาดาล เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง

ให้บริการถมดิน ถมที่ ถมดินสร้างบ้าน หน้าดินปลูกต้นไม้ ราคาถูก ดินบ่อ ดินดาน ดินดำ ดินลูกรัง ดินซีแลค เราให้บริการได้ ขายเป็น คันละ คิวละ เช่าเครื่องจักร
บริษัทรับขุดสระโคกหนองนาโมเดล
รับเหมาถมที่ดิน
ถมที่สร้างบ้าน
ถมที่ดินราคา
ถมที่ราคา
รับเคลียร์ริ่งพื้นที่
บริการให้เช่ารถแบคโฮ
รับเหมาขุดสระ

รับจัดหาหินฟรีฟอร์มตามต้องการ
จำหน่ายหินจัดสวน หินกาบ หินมอส หินชั้นทำน้ำตก หินเทียมทางเดิน หินเทียมแปะผนัง หินแกลบตู้ปลา หินกรองน้ำ ทางเดินลายไม้เทียม ลายตอไม้ หมอนไม้เทียม ชุดโต๊ะนั่งสนาม หินซีฟอร์ม ผลงานของเรา

ขายส่งหินมอสราคาถูก
ขายส่งหินฟองน้ำราคาถูก
ขายหินกาบราคาส่ง
ขายหินชั้นทำน้ำตกใกล้ฉัน
ขายก้อนหินใหญ่จัดสวน
แหล่งรวมหินจัดสวน
หินประดับสวน

ออกแบบโคกหนองนานครพนม
ออกแบบโคกหนองนาบึงกาฬ
ออกแบบโคกหนองนาสกลนคร
ออกแบบโคกหนองนามุกดาหาร
ออกแบบโคกหนองนาอุบลราชธานี
ออกแบบโคกหนองนาหนองคาย
ออกแบบโคกหนองนาอำนาจเจริญ
ออกแบบโคกหนองนาหนองบัวลำภู
ออกแบบโคกหนองนาศรีสะเกษ
ออกแบบโคกหนองนาอุดรธานี
ออกแบบโคกหนองนายโสธร
ออกแบบโคกหนองนาเลย
ออกแบบโคกหนองนากาฬสินธุ์
ออกแบบโคกหนองนาร้อยเอ็ด
ออกแบบโคกหนองนามหาสารคาม
ออกแบบโคกหนองนาสุรินทร์
ออกแบบโคกหนองนาขอนแก่น
ออกแบบโคกหนองนาอำนาจเจริญ
ออกแบบโคกหนองนาบุรีรัมย์
ออกแบบโคกหนองนาชัยภูมิ
ออกแบบโคกหนองนาโคราชนครราชสีมา
ออกแบบโคกหนองนาเชียงใหม่
ออกแบบโคกหนองนาเพชรบูรณ์
ออกแบบโคกหนองนา-เชียงราย
ออกแบบโคกหนองนาแม่ฮ่องสอน
ออกแบบโคกหนองนาพะเยา
ออกแบบโคกหนองนาลำพูน
ออกแบบโคกหนองนาน่าน
ออกแบบโคกหนองนาลำปาง
ออกแบบโคกหนองนาพิษณุโลก
ออกแบบโคกหนองนาแพร่
ออกแบบโคกหนองนาอุตรดิตถ์
ออกแบบโคกหนองนาตาก
ออกแบบโคกหนองนากำแพงเพชร
ออกแบบโคกหนองนาพิจิตร
ออกแบบโคกหนองนานครสวรรค์
ออกแบบโคกหนองนาอุทัยธานี
ออกแบบโคกหนองนาชัยนาท
ออกแบบโคกหนองนาลพบุรี
ออกแบบโคกหนองนาสิงห์บุรี
ออกแบบโคกหนองนาสุโขทัย
ออกแบบโคกหนองนาปราจีนบุรี
ออกแบบโคกหนองนาสระบุรี
ออกแบบโคกหนองนานครนายก
ออกแบบโคกหนองนานครปฐม
ออกแบบโคกหนองนาอ่างทอง
ออกแบบโคกหนองนาราชบุรี
ออกแบบโคกหนองนาสุพรรณบุรี
ออกแบบโคกหนองนาอยุธยา
ออกแบบโคกหนองนาสมุทรสงคราม
ออกแบบโคกหนองนาสมุทรปราการ
ออกแบบโคกหนองนาสมุทรสาคร
ออกแบบโคกหนองนาสระแก้ว
ออกแบบโคกหนองนาตราด
ออกแบบโคกหนองนาจันทบุรี
ออกแบบโคกหนองนาระยอง
ออกแบบโคกหนองนาชลบุรี
ออกแบบโคกหนองนาฉะเชิงเทรา
ออกแบบโคกหนองนาเพชรบุรี
ออกแบบโคกหนองนาชุมพร
ออกแบบโคกหนองนาระนอง
ออกแบบโคกหนองนาสุราษฎร์ธานี
ออกแบบโคกหนองนานครศรีธรรมราช
ออกแบบโคกหนองนาพังงา
ออกแบบโคกหนองนากระบี่
ออกแบบโคกหนองนาตรัง
ออกแบบโคกหนองนาพัทลุง
ออกแบบโคกหนองนาภูเก็ต
ออกแบบโคกหนองนาสงขลา
ออกแบบโคกหนองนาคลองตัน
ออกแบบโคกหนองนาจรัญสนิทวงศ์
ออกแบบโคกหนองนาดาวคะนอง
ออกแบบโคกหนองนาดินแดง
ออกแบบโคกหนองนาธนบุรี
ออกแบบโคกหนองนานวนคร
ออกแบบโคกหนองนานวลจันทร์
ออกแบบโคกหนองนาบางนา
ออกแบบโคกหนองนาปทุมวัน
ออกแบบโคกหนองนาประชาชื่น
ออกแบบโคกหนองนาประตูน้ำ
ออกแบบโคกหนองนาปิ่นเกล้า
ออกแบบโคกหนองนาพระราม 2
ออกแบบโคกหนองนาพระราม 9
ออกแบบโคกหนองนาเพชรเกษม
ออกแบบโคกหนองนารัชดาภิเษก
ออกแบบโคกหนองนารัชโยธิน
ออกแบบโคกหนองนารามคำแหง
ออกแบบโคกหนองนาวังหิน
ออกแบบโคกหนองนาวัชพล
ออกแบบโคกหนองนาสะพานควาย
ออกแบบโคกหนองนาสาธุประดิษฐ์
ออกแบบโคกหนองนาสามเสน
ออกแบบโคกหนองนาสีลม
ออกแบบโคกหนองนาาภิบาล
ออกแบบโคกหนองนาุมวิท
ออกแบบโคกหนองนาสุทธิสาร
ออกแบบโคกหนองนาอนุเสาวรีย์ชัย
ออกแบบโคกหนองนาอ่อนนุช
ออกแบบโคกหนองนาปากเกร็ด
ออกแบบโคกหนองนาบางใหญ่
ออกแบบโคกหนองนาคลองหลวง
ออกแบบโคกหนองนาธัญบุรี
ออกแบบโคกหนองนาลาดหลุมแก้ว
ออกแบบโคกหนองนาลำลูกกา
ออกแบบโคกหนองนาสามโคก
ออกแบบโคกหนองนาหนองเสือ
ออกแบบโคกหนองนากระทุ่มแบน
ออกแบบโคกหนองนาบางพลี
ออกแบบโคกหนองนาบางบ่อ
ออกแบบโคกหนองนาพระประแดง
ออกแบบโคกหนองนาพุทธมณฑล
ออกแบบโคกหนองนาสามพราน
ออกแบบโคกหนองนาเมืองหัวหิน
ออกแบบโคกหนองนาบางรัก
ออกแบบโคกหนองนาสาธร
ออกแบบโคกหนองนาเซนส์หลุยส์
ออกแบบโคกหนองนาสาธุประดิษฐ์
ออกแบบโคกหนองนาบางแค
ออกแบบโคกหนองนาภาษีเจริญ
ออกแบบโคกหนองนาปิ่นเกล้า
ออกแบบโคกหนองนาจรัญ
ออกแบบโคกหนองนาบรมราชชนนี
ออกแบบโคกหนองนาบางพลัด
ออกแบบโคกหนองนาบางอ้อ
ออกแบบโคกหนองนาบางกอกน้อย
ออกแบบโคกหนองนาบางกอกใหญ่
ออกแบบโคกหนองนาคลองสาน
ออกแบบโคกหนองนาอิสรภาพ
ออกแบบโคกหนองนาสาธร
ออกแบบโคกหนองนาสวนผัก
ออกแบบโคกหนองนาทุ่งมังกร
ออกแบบโคกหนองนาราชพฤกษ์
ออกแบบโคกหนองนาชัยพฤกษ์
ออกแบบโคกหนองนากัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
ออกแบบโคกหนองนาพุทธมลฑล
ออกแบบโคกหนองนาพระราม 2
ออกแบบโคกหนองนาท่าพระ
ออกแบบโคกหนองนารัชดาภิเษก
ออกแบบโคกหนองนาพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
ออกแบบโคกหนองนาแม้นศรี
ออกแบบโคกหนองนาราษฎร์บูรณะ
ออกแบบโคกหนองนาดาวคะนอง
ออกแบบโคกหนองนาตลาดพลู
ออกแบบโคกหนองนาพญาไท
ออกแบบโคกหนองนาเจริญ
ออกแบบโคกหนองนาปทุมวัน
ออกแบบโคกหนองนามาบุญครอง
ออกแบบโคกหนองนาสยาม
ออกแบบโคกหนองนาศรีย่าน
ออกแบบโคกหนองนาเทเวศน์
ทวีวัฒนา
ออกแบบโคกหนองนาบางนา
ออกแบบโคกหนองนาสี่แยกทศกันต์
ออกแบบโคกหนองนาตลิ่งชัน
ออกแบบโคกหนองนาุมวิท
ออกแบบโคกหนองนาประตูน้ำ
ออกแบบโคกหนองนาวุฒากาศ
ออกแบบโคกหนองนาจอมทอง
ออกแบบโคกหนองนาท่าเกษตร
ออกแบบโคกหนองนาบางแวก
ออกแบบโคกหนองนาบางหว้า
ออกแบบโคกหนองนาวงเวียนใหญ่
ออกแบบโคกหนองนาลาดหญ้า
ออกแบบโคกหนองนาสำราญราษฎร์
ออกแบบโคกหนองนาเสาชิงช้า
ออกแบบโคกหนองนาสาธุประดิษฐ์
ออกแบบโคกหนองนาซ.วัดลาดปลาดุก
ออกแบบโคกหนองนาซ.วัดศรีประวัติ
ออกแบบโคกหนองนาสมเด็จเจ้าพระยา
ออกแบบโคกหนองนาเจริญนคร
ออกแบบโคกหนองนาเพชรเกษม
ออกแบบโคกหนองนาบางรัก
ออกแบบโคกหนองนายานนาวา
ออกแบบโคกหนองนาเอกชัย
ออกแบบโคกหนองนากำนันแม้น
ออกแบบโคกหนองนาเทเวศน์
ออกแบบโคกหนองนาเทอดไท
ออกแบบโคกหนองนาบางขุนเทียน
ออกแบบโคกหนองนาท่าข้าม
ออกแบบโคกหนองนาบางบอน
ออกแบบโคกหนองนาสุขสวัสดิ์
ออกแบบโคกหนองนาทุ่งครุ
ออกแบบโคกหนองนาประชาอุทิศ
ออกแบบโคกหนองนาลาพร้าว
ออกแบบโคกหนองนาอนุสาวรีย์ชัย
ออกแบบโคกหนองนาซ.อารีย์สัมพันธุ์
ออกแบบโคกหนองนาอ้อมน้อย
ออกแบบโคกหนองนาอ้อมใหญ่
ออกแบบโคกหนองนามหาชัย
ออกแบบโคกหนองนาคลองขวาง
ออกแบบโคกหนองนาบางมด
ออกแบบโคกหนองนาหนองเเขม