งานวางท่อPVC คิดราคายังไงดีนะ – คู่มือสั้นๆ แบบเข้าใจง่าย

งานวางท่อPVC คิดราคายังไงดีนะ – คู่มือสั้นๆ แบบเข้าใจง่าย

ถ้าเทียบกับวัสดุชนิดอื่นท่อพีวีซีจะมีราคาถูก แต่ในการลงระบบประปานั้นต้องมีการคิดถึงค่าแรงด้วย

คำถามที่ว่า งานวางท่อพีวีซีนั้นคิดเงินเท่าไรดี เป็นสิ่งที่ผู้รับเหมามือใหม่และเจ้าของโครงการหลายท่านคงต้องเคยคิดกัน

คำตอบแบบสั้นคือค่าแรงการลงท่อพีวีซีอยู่ที่ 20-80 บาทต่อเมตร เป็นค่าแรงที่ยังไม่รวมราคาค่าท่อพีวีซี

แต่การที่ค่าแรงโดดขนาดนี้แปลว่ามันต้องมีตัวแปรเยอะพอสมควรใช่ไหมครับ วันนี้เรามาลองดูกันว่าค่าใช้จ่ายในการวางท่อพีวีซีคิดกันอย่างไร และมีตัวแปรอะไรบ้าง

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
ค่าวางท่อพีวีซีประกอบไปด้วยสองอย่างคือ ค่าท่อพีวีซี และ ค่าแรงลงท่อพีวีซี
– ราคาค่าท่อพีวีซีสามารถคำนวณได้ง่ายๆจากยีห้อท่อและจำนวนที่ซื้อ ราคาท่อขนาดเล็กที่สุดอยู่ที่ 7-10 บาทต่อเมตร
– ค่าแรงลงท่อก็จะขึ้นอยู่กับตัวงานเช่น ท่อขนาดใหญ่หรือท่อเล็ก และวิธีการลงท่อเช่นเป็นการขุดดินหรือฝังผนัง ราคาต่อเมตรจะอยู่ที่ 20-80บาทต่อเมตร
– ค่าจิปาถะอื่นๆเช่น หากเป็นงานท่อฝังดิน อาจจะต้องมีค่าเช่ารถขุดดินที่ราคาประมาณ 6000-8000 บาทต่อวัน หรือค่าอุปกรณ์ท่อพีวีซีต่างๆตั้งแต่ข้อต่อ กรรไกรตัดท่อ กาวทาท่อ

ค่าแรงในการลงท่อพีวีซี
ค่าแรงในการลงท่อจะขึ้นอยู่กับเนื้องาน โดยส่วนมากจะมีตัวแปรคือขนาดของท่อ และวิธีการลงท่อ
– ขนาดของท่อ
– วิธีการลงท่อ

ตัวแปรในการคำนวณราคาการลงท่อ
การคำนวณราคาท่อพีวีซีสามารถทำได้ง่ายเพราะมีราคากลางตามอุตสาหกรรมอยู่แล้ว ถ้าซื้อมีจำนวนมากหน่อยก็สามารถลองหาร้านที่มีส่วนลดเพิ่มเติมได้
หากช่างแพลนงานแล้ว เราก็สามารถเอารายการซื้อมาคำนวณราคารวมได้เลย แต่การคำนวณค่าแรงในการลงท่อพีวีซีต้องศึกษาและคำนวณมากหน่อยเพราะตัวแปรเยอะครับ วิธีคำนวณค่าแรงที่ผมบอกว่า 20-80 บาทต่อเมตรนั้นมากจากหลายเหตุผล

                     ติดต่อช่างไฟฟ้า

PVC pipe work. How do you think the price? – A short guide that is easy to understand.

Compared to other materials, PVC pipes are cheaper. But in the water supply system, there must be a consideration of wages.

The question is how much does PVC pipe work cost? It is something that many novice contractors and project owners must have thought of.

The short answer is that the labor cost for installing PVC pipes is 20-80 baht per meter, which is not included in the price of PVC pipes.

But the increase in wages means that there must be quite a lot of variables, right? Today, let’s take a look at what the cost of laying PVC pipes is. And what are the variables?

Related expenses

PVC pipe laying cost consists of two things: PVC pipe cost and PVC pipe labor cost.

– The price of PVC pipe can be easily calculated from the pipe brand and quantity purchased. The price of the smallest pipe is 7-10 baht per meter.

– The labor cost of the pipe will depend on the job, such as large pipe or small pipe and the way down the pipe, such as digging the soil or burying the wall The price per meter will be at 20-80 baht per meter

– Other miscellaneous expenses such as If it is a pipe work buried in the ground May have to rent an excavator at around 6000-8000 baht per day or the cost of various PVC pipe equipment from joints, pipe scissors, pipe glue

Labor cost for PVC pipe

The labor cost for the down pipe will depend on the work material. Most of the time there is a variable which is the size of the pipe. And the way down the pipe

– the size of the pipe

– How to go down the pipe 

Variables for calculating the cost of down pipes

Calculating PVC pipe prices is easy because there are already industry-wide average prices. If you buy a lot, you can try to find a store that offers additional discounts.

If the technician plans to work We can take the purchase list to calculate the total price. But calculating labor costs for PVC pipes requires a lot of study and calculations because there are many variables. The method of calculating the labor cost that I say 20-80 baht per meter is a lot for many reasons.

                     ติดต่อช่างไฟฟ้า

PVC 管道工程。你觉得价格如何?- 易于理解的简短指南。

与其他材料相比,PVC管更便宜。但在供水系统中,必须有工资的考虑。

问题是PVC管工程造价是多少?这是许多新手承包商和项目业主必须想到的。

简而言之,安装PVC管的人工成本为每米20-80 泰铢,不包括在PVC管的价格中。

但是加薪意味着变数肯定不少吧?今天我们就来看看铺设PVC管的成本是多少。变量是什么?

相关费用

PVC管铺设成本由两部分组成:PVC管成本和PVC管人工成本。

– PVC管的价格可以很容易地从管材品牌和购买数量计算出来。最小的管子的价格是每米7-10 泰铢。

– 管道的人工成本将取决于工作,例如大管道或小管道以及管道下的方式,例如挖土或埋墙每米的价格为每米20-80 泰铢

– 其他杂费,例如如果是埋在地下的管道工程可能需要租用挖掘机每天大约6000-8000 泰铢或各种PVC管道设备的费用从接头,管道剪刀,管道胶水。

PVC管人工成本

下水管的人工成本将取决于工作材料。大多数时候都有一个变量,即管道的大小。沿着管道向下走

– 管道的大小

– 如何走下管道 

计算下水管成本的变量

计算 PVC 管材价格很容易,因为已经有全行业的平均价格。如果你买很多,你可以试着找一家提供额外折扣的商店。

如果技术人员计划工作,我们可以拿采购清单来计算总价。但是计算PVC管的人工成本需要大量的研究和计算,因为变量很多。我说的每米20-80 泰铢的人工成本计算方法很多,原因很多。

                     ติดต่อช่างไฟฟ้า