ข้อคิดในกรณีที่จะดีดบ้าน มีอะไบ้าง

การปลูก บ้านชั้นเดียวยกสูง จะทำให้บ้านของคุณดูโปร่งโล่งมีอากาศถ่ายเทได้ง่ายกว่าแบบบ้านทั่วไปเนื่องจาก บ้านชั้นเดียวยกสูง นั้นจะมีใต้ถุนบ้านที่โล่งและที่สำคัญไปกว่านั้นคือคุณสามารถใช้พื้นที่ในส่วนนี้ทำประโยชน์ได้มากมายเช่นเป็นที่เลี้ยงสัตว์หรือเป็นที่นั่งผักผ่อนก็ดีเพราะใต้ถุนบ้านจะไม่ร้อนเหมือนในบ้าน และเย็นสบายทำให้คุณใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นด้วย
การปลูก บ้านชั้นเดียวยกสูง สามารถปลูกได้ทั้งพื้นที่ราบลุ่ม หรือที่ดอนสูง หากปลูกในพื้นที่ราบลุ่ม หรืออยู่ใกล้กับแม่น้ำนั้น ก็จะปลอดภัยจากสัตว์ร้าย หรือคนร้ายในยามค่ำคืน และยังเป็นการป้องกันน้ำท่วมถึงตัวบ้านอีกด้วยเนื่องจากการมีเสาบ้านที่สูงทำให้ตัวบ้านไม่มีผลกระทบต่อน้ำแน่นอน ที่สำคัญไปกว่านั้น เสน่ห์ของใต้ถุนบ้านยังเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างผู้คน ชาวบ้านมีการพึ่งพาอาศัยและทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันอยู่เสมอๆเป็นแบบบ้านที่เราใช้มาตั้งแต่อดีตและปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดีน็

1. ทำให้บ้านดูสูงโปร่งโล่งและดูสะอาดตา
2. การพัดของลมที่จะนำฝุ่นเข้าบ้านน้อยลงเนื่องจากตัวบ้านจะอยู่ด้านบนทำให้ฝุ่นเข้าน้อยกว่าบ้านชั้นเดียวแบบปกติ
3. สามารถซ่อนท่อระบบต่างๆ ไม่ให้เห็นด้วยตา
4. สามารถวางท่อกำจัดปลวกได้
5. ลดความชื้นจากดินได้เนื่องจากตัวบ้านอยู่ด้านบนไม่ติดกับดินจะทำให้ยืดอายุบ้านให้อยู่กับเราได้นานขึ้น
6. ช่วยไม่ให้บ้านโดนน้ำท่วมถึงได้เพราะตัวบ้านที่สูงกว่าระดับน้ำนั้นเอง
7. ช่วยป้องกันสัตว์เข้าบ้านได้เพราะสัตว์โดยส่วนใหญ่จะมาจากพื้นบ้านยกสูงจึงทำให้สัตว์ต่างๆเข้าบ้านได้ยากกว่าปกติ
8. ช่วยให้รับลมธรรมชาติได้ดีขึ้น

จึงอยากให้ข้อคิดในกรณีที่อยากจะดีดบ้าน ดังนี้
1. วิศวกรโครงสร้างที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถดีดอาคารได้แทบทุกชนิด ทั้งโครงสร้างไม้
2. ระดับน้ำท่วมในปี 2554 ไม่ใช่ระดับน้ำท่วมที่สูงที่สุดเท่าที่จะมีได้ เนื่องจากน้ำท่วมดังกล่าวเกิดจากความผิดพลาดในการบริหารจัดการน้ำระดับประเทศ
3. การดีดบ้านขึ้น จะทำให้ต้องมีการเพิ่มบันได หรือทางลาดเพื่อขึ้นบ้านการใช้สอยของตัวบ้านจะผิดจากลักษณะในปัจจุบัน ซึ่งอาจไม่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในการเข้าถึงตัวบ้าน
4. ค่าใช้จ่ายในการดีดบ้านค่อนข้างสูงเคยมีผู้ประเมินไว้ว่าประมาณครึ่งหนึ่งของราคาค่าก่อสร้างบ้านใหม่ขนาดเท่ากับบ้านที่จะดีด
5. การดีดบ้านจำเป็นจะต้องใช้วิศวกรโครงสร้างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น แม้แต่วิศวกรบางท่านที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้างทั่วไปก็ยังยากที่จะสามารถทำงานแบบนี้ได้

                           ติดต่อช่างดีดยกบ้าน 

Building a single-storey house Can be planted in both lowland areas or in the highlands If planted in a lowland area or near the river will be safe from the beast or a villain in the night And it is also a protection against flooding to the house as well due to the high pillars of the house, the house does not affect the water for sure. More importantly The charm of the basement also connects the relationship between people. The villagers always rely on and do various activities together. It is a house style that we have used since the past and have been adapted to fit the modern era very well.

1. Make the house look tall, airy and clean.

2. The blowing of the wind will bring less dust into the house because the house is on the top, causing less dust to enter than a normal one-story house.

3. Can hide various system pipes out of sight

4. A termite control pipe can be placed.

5. Reduce moisture from the soil because the house is on the top, not attached to the soil, it will extend the life of the house to stay with us longer.

6. Help prevent the house from being flooded because the house is higher than the water level itself.

7. It can help prevent animals from entering the house because most of the animals come from raised folk, making it harder for animals to enter the house than usual.

8. Help to get better natural wind.

Therefore, I would like to give some ideas in case of wanting to eject the house as follows:

1. Specialized structural engineer Able to eject almost any building whole wooden structure

2. The 2011 flood level was not the highest it could have. Because such floods were caused by errors in water management at the national level.

3. House Ejection will need to add stairs Or a ramp to get up to the house, the use of the house is different from the current style. which may not be suitable for the elderly to access the house

4. The cost of ejection is quite high. It has been estimated that about half the cost of building a new house, the size of a house to be ejected.

5. House ejection only requires a skilled structural engineer. Even some engineers with general construction experience will find it difficult to do this kind of work.

                           ติดต่อช่างดีดยกบ้าน 

建造单层房屋可以种植在低的地区或高地如果种植在低的地区或靠近河流将在夜间免受野兽或小人的伤害,这也是预防洪水淹没房屋的保护措施. 以及由于房子的高柱子,房子肯定不会影响水。更重要的是地下室的魅力还连接着人与人之间的关系。村民们总是靠在一起,一起做各种活动。这是一种我们从过去就开始使用的房屋风格,并且已经很好地适应了现代时代。

1.使房子看起来高大、通风、干净。

2. 风吹进来的灰尘少,因为房子在顶层,比普通的单层房子进的灰尘少。

3.可以隐藏各种系统管道不可见

4. 可放置白蚁防治管。

5.减少土壤中的水分,因为房子在顶部,而不是附着在土壤上,它会延长房子的寿命,让我们呆得更久。

6. 帮助预防房屋被洪水淹没,因为房屋高于水位本身。

7. 可以帮助防止动物进入房屋,因为大多数动物来自饲养的人,使动物比平时更难进入房屋。

8.帮助获得更好的自然风。

因此,我想在想弹出房子的情况下给出一些想法如下:

1. 专业结构工程师 几乎可以顶出任何建筑全木结构

2. 2011 年的洪水水位不是它所能达到的最高水位。因为这样的洪水是由国家层面的水资源管理失误造成的。

3. 拆屋需要加楼梯或坡道才能上楼,房子的用途和现在的风格不同。可能不适合老年人进出房屋

4、弹射成本相当高。据估计,建造新房子的成本大约是一半,房子的大小就被弹射出来。

5. 房屋弹射只需要熟练的结构工程师。即使是一些有一般施工经验的工程师也会觉得做这种工作很困难。

                           ติดต่อช่างดีดยกบ้าน