การสะท้อนของแสงจากกระจกเงาโค้ง

การสะท้อนของแสงจากกระจกเงาโค้ง
ชนิดของกระจกโค้ง กระจกโค้งแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้
1. กระจกโค้งออกหรือกระจกนูน (Convex mirror) คือกระจกโค้งที่มีผิวสะท้อนแสงออยู่ด้านนอกของส่วนโค้ง ส่วนผิวด้านเว้าถูกฉาบด้วยปรอท
2. กระจกโค้งเข้าหรือกระจกเว้า (Concave mirror) คือ กระจกโค้งที่มีผิวสะท้อนแสงอยู่ด้านในของส่วนโค้ง ส่วนผิวด้านเว้าถูกฉาบด้วยปรอทจากภาพ จุด C คือ จุดศูนย์กลางของวงกลม ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางความโค้งของกระจกด้วย
R คือ รัศมีของทรงกลม เรียกว่า รัศมีความโค้งของกระจก
P คือ จุดที่อยู่บริเวณกึ่งกลางของผิวกระจก เรียกว่า ขั้วกระจก
R คือ รัศมีของทรงกลม เรียกว่า รัศมีความโค้งของกระจก
P คือ จุดที่อยู่บริเวณกึ่งกลางของผิวกระจก เรียกว่า ขั้วกระจก

การสะท้อนของแสงจากกระจกเงาโค้ง
1. กระจกนูน คือ กระจกที่รังสีตกกระทบและรังสีสะท้อนอยู่คนละด้านกับจุดศูนย์กลางความโค้ง

2. กระจกเว้า คือ กระจกที่รังสีตกกระทบและรังสีสะท้อนอยู่ด้านเดียวกับจุดศูนย์กลางความโค้ง

3. กระจกนูนเป็นกระจกกระจายแสง ถ้าให้รังสีตกกระทบขนานกับแกนมุขสำคัญ รังสีแสงจะถ่างออกหรือกระจายออก โดยรังสีแสงขนานสะท้อนในทิศที่เสมือนกับมาจากจุดโฟกัสของกระจกนูน

4. กระจกเว้าเป็นกระจกรวมแสง ถ้าให้รังสีตกกระทบขนานกับแกนมุขสำคัญ รังสีที่สะท้อนออกจากกระจกจะลู่ไปรวมกันที่จุดจุดหนึ่งเรียกว่า จุดโฟกัส

  ติดต่อสอบถาม

Reflection of light from a curved mirror

type of curved glass is divided into two types:

A convex mirror or convex mirror is a curved mirror with a reflective surface on the outside of the arc. The concave surface was plastered with mercury.

2. Concave mirror or concave mirror is a curved mirror with a reflective surface on the inside of the arc. The concave surface is plastered with mercury from the picture. Point C is the center of the circle. Which is the center of curvature of the glass as well

R is the radius of the sphere, called the radius of curvature of the mirror.

P is the point in the center of the mirror surface, called the mirror polarity.

R is the radius of the sphere, called the radius of curvature of the mirror.

P is the point in the center of the mirror surface, called the mirror polarity.

Reflection of light from a curved mirror

1. A convex mirror is a mirror in which the incident ray and reflected ray are on opposite sides of the center of curvature.

2. A concave mirror is a mirror in which the incident ray and reflected ray are on the same side of the center of curvature.

3. A convex mirror is a diffusing mirror. If the incident ray is parallel to the major axis The light rays will spread or diffuse. The parallel light rays reflected in the same direction as coming from the focus of the convex mirror.

4. A concave mirror is a convex mirror. If the incident ray is parallel to the major axis The reflected rays from the mirror converge to a point called the focal point.

  ติดต่อสอบถาม

来自曲面镜的光反射

曲面玻璃的种类分为两种:

凸面镜或凸面镜是在弧形外侧有反射面的曲面镜。凹面涂有水银。

2.凹面镜或凹面镜是弧形内侧有反射面的曲面镜。凹面涂有图片中的水银。C点是圆心。哪个也是玻璃的曲率中心

R是球体的半径,称为反射镜的曲率半径。

P是镜面中心的点,称为镜面极性。

R是球体的半径,称为反射镜的曲率半径。

P是镜面中心的点,称为镜面极性。

来自曲面镜的光反射

1. 凸面镜是入射光线和反射光线位于曲率中心两侧的镜子。

2.凹面镜是入射光线和反射光线在曲率中心同一侧的镜子。

3. 凸面镜是漫射镜。如果入射光线平行于主轴,光线将扩散或漫射。平行光线的反射方向与从凸面镜的焦点射出的方向相同。

4.凹面镜是凸面镜。如果入射光线平行于主轴 来自镜子的反射光线会聚到一个点,称为焦点。

  ติดต่อสอบถาม